Почетна

КРАТКА БИОГРАФИЈА  И  БИБЛИОГРАФИЈА

Проф. д-р Ратомир Грозданоски е роден 1959 год. во се­ло Брест, Македонски Брод. Во 1978 год. завршува Македонска право­славна бого­сло­вија, а во 1983 год. дипломира на Православниот бого­слов­скиот факултет во Скопје. Во 1994 год. магистрира, а во 2001 год. докто­рира на Филолошкиот факултет, при Универзитетот „Свети Кирил и Методиј“ во Скопје.

За подобро совла­дување на грчкиот јазик, на којшто биле напишани ново­заветните библиски книги, студира на Аристотеловиот уни­вер­зитет во Солун и на Фило­лошкиот факултет при Универзитетот во Атина. Посетува настава и на Бого­­слов­скиот факултет во Атина. Бил на студиски престој и во Даблин, Р. Ирска.

По враќањето во Скопје е поставен за професор во Маке­дон­ската пра­во­славна богословија, а во 1990 год. е избран за наставник на Богослов­скиот факул­­­тет во Скопје за предметите: Свето писмо на Новиот завет и старогрчки јазик. Д-р Ратомир Грозданоски е редовен профессор, а во 2006 година е избран и за декан на Факултетот.

Проф. д-р Ратомир Гроз­да­носки е протоѓакон и е активно вклучен  во деј­ностите на Македонската православна црква. Тој е близок соработник на поглаварите на Црквата: архи­е­пис­копите Ангелариј, Гав­рил, Миха­ил и Стефан, а од 1994 до 2006 год. е и секретар на Светиот архиерејски синод на Македонската православна црква. Членува во разни синодски комисии и учествува во многу значајни црковни делегации.

Член е на Советот за меѓурелигиска соработка во Р. Македонија и негов прв претседател од 2002 до 2006 година.

Д-р Ратомир Грозданоски е почесен член на Друштвото на писателите на Република Македонија.

Добитник на државната награда „Гоце Делчев“, како општествено признание за особено значајни остварувања од интерес на Р. Македонија во областа на науката.

Редактира, рецензира, уредува и лекторира книги и списанија со богословска содржина.

Учествува на многубројни научни симпозиуми, во Македонија и во странство.

Од теолошката проблематика проф. д­р Грозданоски посебно ги обработува тематските подрачја од егзегетиката и исагогиката на Новиот завет. За тоа пишува повеќе статии и дела. Во оваа област тој има дадено значаен придонес и има објавено повеќе научни трудови.

Од особена важност се и објавените де­ла на проф. д-р Ратомир Грозданоски:

 • Свети Климент Охридски, основоположник на Македонската православна црква, Скопје 1990;
 • Евангелие според Матеј – проучување и толкување на евангелскиот текст, Скопје 1993 (2011);
 • Господовата молитва, Скопје (десет изданија: 1994­-2010);
 • Михаил Архиепископ Охридски и Македонски, Скопје 1994;
 • Десетте Божји заповеди – Декалог, Скопје (пет изданија: 1996, 1999, 2005, 2006 и 2008);
 • Стефан Архиепископ Охридски и Македонски, Скопје 2000;
 • Библијата во делата на свети Климент Охридски, Скопје 2001;
 • Евангелие според Марко – проучување и толкување на евангелскиот текст, Скопје 2004;
 • Десетте Божји заповеди – Декалог (и во превод на aлбански јазик), Скопје 2005;
 • Послание на светиот апостол Павле до Римјаните – проучување и толкување на текстот, Скопје 2005;
 • Географска карта на Македонската православна црква, со епархиите и поважните цркви и манастири во Р. Македонија, Скопје 2007;
 • Блаженствата – земнонебесни скалила, Скопје 2007;
 • Свети апостол Павле и Македонија, Скопје 2007;
 • Православна христијанска веронаука, Скопје 2008;
 • Вовед во Светото писмо на Новиот завет (посебен дел), Скопје 2008;
 • Прво послание на светиот апостол Павле до Коринтјаните – проучување и толкување на текстот, Скопје 2009;
 • Александар Мењ, Историја на религиите, Скопје 2010 (преводот од руски јазик);
 • Второ послание на светиот апостол Павле до Коринтјаните – проучување и толкување на текстот, Скопје 2012;
 • Македонија – туристички бисер: туристички потенцијали и културно­ историски знаменитости, Скопје 2013 (двојазично – македонски и англиски: коавтор со Благоја Маркоски и Тодор Чепреганов);
 • Поречки манастир Света Богородица, Скопје 2014 (двојазично – македонски и англиски);
 • Тајните за Библијата, Скопје 2014.

Користи литература на грчки, англиски, црковно-словенски и на сите словенски јазици.

Живее во Скопје.


SHORT BIOGRAPHY AND BIBLIOGRAPHY

Protodeacon Prof. Ratomir Grozdanoski, Ph.D., was born in 1959 in the village of Brest, near Makedonski Brod. He has graduated at the Macedonian Orthodox Seminary in 1978, and got his degree from the Orthodox Theology Faculty in Skopje in 1983. He has got his Master of Arts degree in 1994, while in 2001 he got his Doctor of Philosophy degree at the Philological Faculty in Univesity “St. Ciril and Metodi” in Skopje.

In order to master the Greek language in which the New Testament Books were written, he has studied at the Aristotle University in Thessalonica and at the Philological Faculty in Athens. He has also attended classes at the Theological Faculty in Athens.

After his return to Skopje, he was appointed a Professor in the Macedonian Orthodox Seminary, and in 1990 he was appointed a teacher at the Theological Faculty in Skopje for the subjects The Holy Scriptures of the New Testament and Greek language. Professor Ratomir Grozdanoski, since 2006 has been elected as a dean of Faculty.

Besides the professorship, protodeacon Prof. Ratomir Grozdanoski, Ph.D., is actively involved in the activities of the Macedonian Orthodox Church (MOC) as a close collaborator to the Archbishops Angelarij, Gavril, Mihail and Stefan, and he is a Secretary of the Holy Archbishop’s Synod of the MOC since 1994. He has been a member of various Synodial commissions, and he has taken part in very important Church delegations.

He is member of the Council for Interreligious Cooperation in R. Macedonia and its first president from 2002 to 2006.

Dr. Ratomir Grozdanoski is an member of the Writers’ Association of Macedonia.

Recipient of National award “Goce Delchev” as public recognition of particular significant achievements of interest to the Republic of Macedonia in areas of science.

He has edited, proofread and corrected a number of publications with theological content.

He hes taken part at numerous scientific symposia
.
The field on which Grozdanoski, Ph.D., has focused his scientific interests is the exegesis of the New Testament. He has published a number of works in this field.

Especially important are the published works of Prof. Ratomir Grozdanoski, Ph.D.:

 • Saint Clement of Ohrid, founder of the Macedonian Orthodox Church, Skopje 1990;
 • The Gospel according to Mathew, – Study and Exegesis on the Gospel text, Skopje 1993 (and 2011);
 • The Lord’s Prayer, Skopje (with ten reprints from 1994 to 2010);
 • Mihail, Archbishop of Ohrid and Macedonia, Skopje 1994;
 • Decalogue Lord’s Ten Commandments, Skopje (fife editions in 1996, 1999, 2005, 2006 and in 2008);
 • Stefan, Archbishop of Ohrid and Macedonia, Skopje 2000;
 • The Bible in the Works of St. Clement of Ohrid, Skopje 2001;
 • The Gospel according to Mark, – Study and Exegesis on the Gospel text, Skopje 2004;
 • Decalogue Lord’s Ten Commandments (and in translation on Albanian language), Skopje 2005;
 • The epistle of Paul the apostle to the Romans, – Study and Exegesis on the text, Skopje 2005;
 • Geographic map of the Macedonian Orthodox Church with dioceses and important churches and monasteries in the Republic of Macedonia, Skopje 2007;
 • The Beatitudes – earthly steps leading to heaven, Skopje 2007;
 • Saint apostle Paul and Macedonia, Skopje 2007;
 • Orthodox Cristian Teaching of the Faith, Skopje 2008;
 • Introduction to the Holy Scriptors of the Hew Testament (special part), Skopje 2008;
 • The First Epistle of Paul the apostle to the Korinthians, – Study and Exegesis on the text, Skopje 2009;
 • Alexander Men, History of Religions, Skopje 2010 (translation from Russian);
 • The Second Epistle of Paul the apostle to the Korinthians, – Study and Exegesis on the text, Skopje 2012;
 • Macedonian tourist pearl: tourist potentials and cultural­historical landmarks, Skopje 2013 (bilingual: English and Macedonian; coauthored with Blagoja Markoski and Todor Cepreganov);
 • The Porece monastery Holy Bogorodica, Skopje 2014 (bilingual: English and Macedonian);
 • The secrets about Bible, Skopje 2014.

He has used literature written in Greek, in English, in Church­-Slavonian, and in all the Slavic Languages.

He lives in Skopje.