Издадена:

страници

Библијата во делата на св.Климент Охридски

Проф. д-р Ратомир Грозданоски, протоѓакон
Библијата во делата на свети Климент Охридски, Скопје 2001.

СОДРЖИНА

ВОВЕД

I ДЕЛ
БИБЛИЈАТА ТЕМЕЛ НА СРЕДНОВЕКОВНАТА ЦРКОВНА
КНИЖЕВНОСТ

     I.1. Библијата како литературен вид во книжевноста
     I.2. Светото писмо и Светото предание чувани, предавани, толкувани и правилно разбрани
       преку егзегезата на светите оци и црковни учители, искажана во нивните творби и учења

II ДЕЛ
ОПШТЕСТВЕНО – ПОЛИТИЧКАТА, ЕТНИЧКАТА И КУЛТУРНАТА СОСТОЈБА НА
МАКЕДОНИЈА И НА ОХРИД, ОД АНТИЧКО ДОБА И СЛОВЕНИЗАЦИЈАТА, ДО
ВРЕМЕТО НА СВЕТИ КЛИМЕНТА

     II.1.Нешто за Античките Македонци
     II.2. Македонија библиска и апостолска земја. Македонските Словени
       пред христијанизирањето
     II.3. Црковно – историско средновековие. Охрид во ранохристијанскиот
       период

III ДЕЛ
ДОАЃАЊЕТО И ДЕЛУВАЊЕТО НА СВЕТИ КЛИМЕНТ ВО
МАКЕДОНИЈА

     III.1. Скоропокрстените Македонски Словени
     III.2. Крајот на Моравската мисија и пренесувањето на општословенската писменост во
       Македонија
     III.3. Светиклиментовата евангелизација во Македонија
     III.4. Свети Климент во Кутмичевица
     III.5. Охридскиот Светиклиментов Универзитет средиште на охридската култура и
       просвета
     III.6. Универзитет со библиски светоглед

IV ДЕЛ
БИБЛИЈАТА ОСНОВА ВО ОДДЕЛНИ АКТИВНОСТИ И ДЕЈНОСТИ НА
СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ

     IV.1. Свети Климент Охридски образован богослов
     IV.2. Свети Климент Охридски како мисионер (мисионерство и еванге-
       лизација)
     IV.3. Надворешното и внатрешното мисионерство на свети Климента
     IV.4. Свети Климент Охридски добар пастир-архипастир. Светиклиментовото епископствување –
       епископската служба во Црквата
     IV.5. Свети Климент Охридски сакан учител. (Организатор, раководител и учител во Универзитетот
     IV.6. Свети Климент основоположник на ученоста
     IV.7. Свети Климент Охридски вистински наш просветител
     IV.8. Македонски книжевен благовесник. (Македонска средновековна книжевност
     IV.9. Согледувања на книжевниот комплекс од средновековниот период со посебен осврт кон
       книжевното творештво на свети Климетна Охрид¬скиот Чудотворец. Свети Климент Охридски
       родоначалник на македонската и општосло¬вен¬ската литература
     IV.10. Жанровската класификација на Светиклиментовото книжевно
       творештво

V Д Е Л
СВЕТИКЛИМЕНТОВИОТ ПРИОД КОН СВЕТАТА БИБЛИЈА
     V.1. Свети Климент учесник во преводот на Светото писмо и на богослижбените книги од грчки на
       старомакедонски словенски јазик. Основниот црковен текст на старомакедонскиот црковно –
       словенски јазик е Светото писмо – Библијата
     V.2.Светиклиментовиот библицизам
     V.3. Местото на Библијата во делата на свети Климент Охридски неразработувано прашање
       во науката
     V.4. Свети Климент Охридски плоден научник, егзегет и творец
     V.5. Светиклиментовото разбирање за толкувањето на Библијата во животот на Црквата

VI ДЕЛ
ЖИТИЈНАТА ЛИТЕРАТУРА И УПОТРЕБАТА НА БИБЛИСКИТЕ ЦИТАТИ
ВО НЕА

     VI.1. Житијниот жанр со своите специфичности и општо за светиите
     VI.2. Библијата во житијните текстови од свети Климент Охридски
     VI.3.Библијата во Житието на свети Кирил
     VI.4. Библијата во Житието на свети Методиј

VII ДЕЛ
СВЕТИ КЛИМЕНТ РОДОНАЧАЛНИК НА ЦРКОВНОТО МАКЕДОНСКО И
ОПШТОСЛОВЕНСКО БЕСЕДНИШТВО

     VII.1. Библијата во ораторската проза на свети Климент Охридски
     VII.2. Свети Климент како проповедник
     VII.3. Библискиот дух на Светиклиментовите проповеди
     VII.4. Библицизмот белег на Светиклиментовите проповеди. Примање на богооткриените вистини
       преку проповедањето
     VII.5. Темата на неговите слова е од Светото писмо
     VII.6. Егзегетските проповеди на свети Климента
     VII.7. Неделните и празнични слова на свети Климент Охридски и уметничкото прераскажување на библискиот текст од евангелското или апостол¬ското зачело прочитано на светата Литургија
     VII.8. МОРАЛНО – ПОУЧНИТЕ СЛОВА И НИВНАТА БИБЛИСКА И ЕТИЧКА СОДРЖИНА
       Поучните слова–најбројното Светиклиментово беседничко творештво и со најупотребен
     библицизам и изразена егзегеза
     VII.9. Видови морално-поучни слова и примери на буквално употребените библиски цитати во нив
     VII.10. Табеларен преглед на употребените библиски цитати во некои од Све¬ти¬климентовите слова
     VII.11.ПАНЕГИРИЧНИТЕ СЛОВА НА СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ
       Општо за Светиклиментовите пофални слова

  VIII ДЕЛ
  АНАЛИЗА НА БИБЛИСКИТЕ СОДРЖИНИ ВО СЛОВАТА, КОИ СЕ
ПОСВЕДОЧЕНИ ЗА СВЕТИКЛИМЕНТОВИ
  ПОФАЛНИ СЛОВА ОД СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ КОИ СЕ НЕОСПОРНО
ЗАСВЕДОЧЕНИ ЗА НЕГОВИ И ВО КОИ Е ПОСОЧЕНО НЕГОВОТО ИМЕ

     VIII.1. ПОФАЛНО СЛОВО ЗА СВЕТИ ЈОВАН КРСТИТЕЛ
       ( НА БОГОЈАВЛЕНИЕ )
     Употреба на библиските содржини во словото
     VIII.2. ПОФАЛНО СЛОВО ЗА УСПЕНИЕ БОГОРОДИЧНО
     Употреба на библиските содржини во словото
     VIII.3.ПОФАЛНО СЛОВО ЗА СВЕТИТЕ АРХАНГЕЛИ
       МИХАИЛ И ГАВРИИЛ
       Библиските содржини во словото
     VIII.4. ПОФАЛНО СЛОВО НАПИШАНО ОД СВЕТИ КЛИМЕНТ ВО
       СПОМЕН НА БЛАЖЕНИОТ ПРОРОК ЗАХАРИЈ ЗА РАЃА-
       ЊЕТО НА ЈОВАН КРСТИТЕЛ
     Библиските содржини во словото
     VIII.5. ПОФАЛНО СЛОВО ЗА ПРАВЕДНИОТ ЛАЗАР
     Користените библиските содржини во словото
     VIII.6. ПОФАЛНО СЛОВО ЗА СВЕТИ КЛИМЕНТ РИМСКИ
     Библиските содржини во словото
     VIII.7.ПОФАЛНО СЛОВО ЗА СВЕТИТЕ ЧЕТИРИЕСЕТ МАЧЕНИЦИ
     Библиските содржини во словото
     VIII.8. ПОФАЛНО СЛОВО ЗА СВЕТИОТ И СЛАВЕН ХРИСТОВ
       МАЧЕНИК И ПОБЕДОНОСЕЦ ДИМИТРИЈ МИРОТОЧИВ
     Анализа на библиските содржини во словото
     VIII.9. ПОФАЛНО СЛОВО ЗА СВЕТИ КИРИЛ ФИЛОЗОФ
     Библиските текстови во словото
     ПОУЧЕНИЈА ОД СВЕТИ КЛИМЕНТ
     VIII.10. ПОУЧЕНИЕ ЗА ВЕЛИГДЕН
     Библиските содржини во поучението
     VIII.11. ПОУЧЕНИЕ ЗА ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДОВО
     Библијата во содржината на поучението
     VIII.12. ПОУЧЕНИЕ ЗА ДЕНОТ НА ВОСКРЕСЕНИЕ-НЕДЕЛА
     Библиските содржини во него
     VIII.13. ПОУЧЕНИЕ ЗА ПРАЗНИК НА АПОСТОЛ ИЛИ МАЧЕНИК
     Употребените библиски содржини во поучението
     VIII.14. УЧЕЊЕ ЗА ПРАЗНИЦИТЕ, ОД КЛИМЕНТ ЕПИСКОП
       СЛОВЕНСКИ, КОГА САКАМЕ ДА КАЖЕМЕ ПОУЧЕНИЕ
       КОН НАРОДОТ, ВО СВЕТИТЕ ДЕНОВО НА АПОСТОЛИ,
       НА МАЧЕНИЦИ ИЛИ СВЕТИТЕЛИ
     Библијата во неговата содржина

Б Е С Е Д И
     VIII.15. СЛОВО ЗА СВЕТА ТРОИЦА, ЗА СОЗДАВАЊЕТО НА
       СВЕТОТ И ЗА СТРАШНИОТ СУД
     Употребените библиски цитати во словото
О Б И Ч Н И   С Л О В А
     VIII.16. СЛОВО ЗА ЦВЕТНИЦИ
     Библиските содржини во словото
     VIII.17. ТЕКСТОВИ ОД СВЕТОТО ПРЕДАНИЕ И АПОКРИФНИ
       МОТИВИ УПОТРЕБЕНИ ВО ТВОРБИТЕ НА СВЕТИ КЛИМЕНТ

IX ДЕЛ
БИБЛИЈАТА ВО ХИМНОГРАФСКИТЕ ДЕЛА НА СВЕТИ КЛИМЕНТ
ОХРИДСКИ

     IX.1. Богослужбеното творештво на свети Климент
     IX.2. СЛУЖБА ЗА СВЕТИ КИРИЛ
     Употреба на библиските цитати во службата
     IX.3. ПРЕТПРЕЗНИЧНИ ТРИПЕСНЕЦИ ЗА РО ЖДЕСТВО ХРИСТОВО
     Библиските цитати во претпразничните трипеснеци
     Трипеснец глас први
     Трипеснец глас втори
     Трипеснец глас трети
     Трипеснец глас четврти
     Трипеснец глас петти
     Трипеснец глас шести
     IX.4. КАНОН ЗА ПОЛАГАЊЕ НА РИЗАТА И ПОЈАСОТ НА
       ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА
     Употребените библиски цитати во канонот
     IX.5. КАНОН ЗА СВЕТИ ЕФТИМИЈ ВЕЛИКИ
     Употребата на Библијата во канонот
     IX.6. ЦИКЛУС ОПШТИ СЛУЖБИ НАПИШАНИ ОД СВЕТИ КЛИМЕНТ
     Почит кон праведниците, пророците, апостолите, мачениците проповедниците
       и сите светии
     IX.7. КАНОН НА ПРОРОЦИТЕ (ОПШТ)
     Библијата во содржината на канонот
     IX.8. КАНОН Н НА АПОСТОЛИТЕ (ОПШТ)
     Анализа на употребените библиски содржини во канонот
     IX.9. КАНОН НА ОТЦИТЕ (ОПШТ)
     Пронаоѓање и анализа на библиските содржини во канонот
     IX.10. КАНОН НА ПРЕПОДОБНИТЕ (ОПШТ)
     Откривање на употребените библиски содржини во канонот
     IX.11. КАНОН НА МАЧЕНИЦИТЕ (ОПШТ)
     Употребеноста на Библијата во канонот
     IX.12. КАНОН НА МАЧЕНИЧКИТЕ (ОПШТ)
     Употребените библиски содржини во канонот
     IX.13. КАНОН ЗА СВЕТА ТРОИЦА НАПИШАН ОД СВЕТИ КЛИМЕНТ
     Анализа на библиските содржини во канонот
     IX.14. КАНОН НА СВЕТИТЕ АПОСТОЛИ ПЕТАР И ПАВЛЕ
       ( на шести глас, за четврток)
     Пронаоѓање на библиските содржини во канонот
     IX.15.КАНОН ЗА УСПЕНИЕ НА БОГОРОДИЦА
     Библиските текстови во содржината на канонот
     IX.16. КАНОН ЗАСВЕТИ ЈОВАН КРСТИТЕЛ И ПРЕТЕЧА
       (на први глас, за вторник)
     Анализа на библиските содржини во канонот
     IX.17.ТЕКСТОВИ ОД СВЕТОТО ПРЕДАНИЕ И АПОКРИФНИ МОТИВИ УПОТРЕБЕНИ ВО
       ТВОРБИТЕ ОД СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ

ЈАЗИКОТ НА СВЕТИКЛИМЕНТОВИТЕ ПРОПОВЕДИ

СТИЛОТ ВО СВЕТИКЛИМЕНТОВИТЕ СЛОВА

ПОГОВОР
ЦИТИРАНА ЛИТЕРАТУРА И ИЗВОРИ
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА
ОБЈАСНУВАЊЕ НА УПОТРЕБЕНИТЕ КРАТЕНКИ
РЕГИСТАР НА БИБЛИСКИТЕ ЦИТАТИ
     СОДРЖИНА