Издадена:Скопје, 2012

страници

ВТОРО ПОСЛАНИЕ НА СВЕТИОТ АПОСТОЛ ПАВЛЕ ДО КОРИНТЈАНИТЕ

Проф. д-р Ратомир Грозданоски, протоѓакон
Второ послание на светиот апостол Павле до Коринтјаните
– проучување и толкување на текстот,
Скопје 2012.
С О Д Р Ж И Н А
Предговор – Foreword
ВОВЕД
Второто послание на светиот апостол Павле до Коринтјаните.
Коринт и коринтјани
Формирање на Црквата во Kоринт
Позначајни личности од Црквата во Kоринт
Општо за Посланието
Писател на Посланието
До кого е упатено Посланието
Повод за пишување на Посланието
Цел и задача на Посланието
Место на пишување на Посланието
Време на пишување на Посланието
Автентичност на Посланието
Содржина на Посланието
Целост и автентичност на Посланието
Прва глава
I. ВОВЕД (2. Kор. 1,1–11)
Наслов и поздрав (Cairetismo;~) (2. Kор. 1,1–2)
Воведни искажувања и почеток на Посланието. Благодарност
(eujcaristiva) на Бога за Неговата утеха во маките (2. Kор. 1,3–11)
II. ОСВРТ НА МИНАТИТЕ НЕВОЛЈИ (2. Kор. 1,12 – 7,16)
Искрените мотиви на апостолот (Ta; eijlikrinh` kivvnhtra tou` Pauvlou)
(2. Kор. 1,12–14)
Зошто апостолот го изменил планот за патување
(Diativ metevbale to; dromolovgiovn tou;) (2. Kор. 1,15–22)
Причини за измена на планот за неговото одење во Коринт
(2. Kор. 1,23–2,4)
Втора глава
За крвосмесникот и неговото прифаќање. Љубов и проштевање
за оние што се каат (2. Кор. 2,5–11)
Во Троада: збунетост, загриженост и неспокојство. Заминав за
Македонија– JEph`ga eij~ Makedonivan (2. Кор. 2, 12–13)
Благодарење на Бога за успехот. Апостолското благовестие е благоухание –Христов мирис (2. Кор. 2,14–17)
Трета глава
ПРЕДНОСТА НА НОВИОТ ЗАВЕТ КОЈШТО
Е ИСПОЛНЕТ СО ДУХ И ЖИВОТ (2. Кор. 3,1–4,6)
Коринтјаните – Павлово писмо на срцето, духовно писмо, доказ
за неговото дело (`Apovdeixi~ peri; tou` e[rgon tou) (2. Кор. 3,1–3)
Апостолите – Божји орудија. Слуги на духот, а не на буквата
(Diakovnoi~ ou` gravmmato~, ajlla; pneuvmato~) (2. Кор. 3,4–6)
Новиот е над Стариот завет. Апостолското служење е повисоко oд Мојсеевото (ïH Æapostolikh; diakoniva ajsugkrivtw~ ajnwtevra
th`~ Mwsai>kh`~
) (2. Кор. 3,7–11)
Евангелието е слобода, светлина и просвета. Новозаветната
директна врска со Бога – без покривало (2. Кор. 3,12–18)
Четврта глава
Слово за Евангелието. Павловата верност и проповедање на
Евангелието (Paul’s Faithfulness to the Gospel; to; to; khvrugma tou`
eujaggelivou
) (2. Кор. 4,1-6)
СЛУЖЕЊЕ, МАКИ И КОПНЕЖ ЗА ВЕЧНОСТА
(2. Кор. 4,7–5,10)
Тешкотиите и безсилноста на апостолите – силата на верата и силата
Божја (Aij duskolivai kai; hj ajdunamiva tw`n Æapostovlwn kai;
hj duvnami~ tou` Qeou
) (2. Кор. 4,7–12)
Верата и надежта во воскресението
(ïH pivsti~ kai; hj ejlpi;~ th`~ ajnastavsew~) (2. Кор. 4,13–15)
Време на скрб и страдање – и време на вечната слава
(proswrinh; qli`yi~ kai; aijwniva dovxa).
Созерцание за вистината на идниот живот (2. Кор. 4,16–18)
Петта глава
Апостол Павле е сигурен дека ќе воскресне. Очекуваниот иден живот.
Од Бога дом, куќа неракотворна, вечно живеалиште на небесата
(Oijkodomh;n ejk Qeou`, oijkivan ajceiropoivhton aijwvnion ejn toi`~ oujranoi`~)
(2. Кор. 5,1–10)
КОЈА Е ЦЕЛТА НА АПОСТОЛСКАТА ДЕЈНОСТ. КАКО БИЛО
ПРОПОВЕДАНО ЕВАНГЕЛИЕТО (2. Кор. 5,11–7,1)
Божјиот план за спасение на светот. Апостолите Го проповедаат
Христа и она што Он го направи за спасение на луѓето (2. Кор.
5,11–19). Љубовта Христова двигател и сила (ïH ajgavph tou` Cristou`
kivnhtron kai; duvnami~
) (2. Кор. 5,11–13)
Нов живот во Христа (Neva xwh; ejn Crist`w – The New Creation)
(2. Кор. 5,14-17)
Помирување со Бога преку Христа (Reconciliation With God
through Christ) (2. Кор. 5, 18–21)
Шеста глава
Победа на страданијата со силата на Божјата благодат. белези на
апостолството (2. Кор. 6,1–10)
Павловата нежност кон духовните чеда. Повик на љубов
(2. Кор. 6,11–13)
Не блискост, туку одвојување од неверниците и отпор кон нив
(2. Кор. 6,14–7,1)
Седма глава
Молба, тага, љубов, загриженост, жалост, укорување – утеха и радост
на апостолот Павле кон коринтјаните и нивната покајаност
(2. Кор. 7,2–16)
Осма глава
III. ПРАКТИЧЕН ДЕЛ ОД ПОСЛАНИЕТО.
МИЛОСТИНА ЗА БЕДНИТЕ ВО ЕРУСАЛИМ
(Eijszora; dia; tou;~ ptwcou;~ tw`n ïIerosoluvmwn – Christian Giving) (2.
Кор. 8–9 глава)

Mакедонците пример за милосрдие (To; paravdeigma tw`n Æekklhsiw`n
th`~ Makedoniva~
.– Мodels to imitate the churches of Macedonia)
(2. Кор. 8,1–6)
Побудување на коринтјаните кон милостина. Примерот на Господа
Исуса Христа (To; paravdeigma tou` ÆIhsou` Cristou`)
(2. Кор. 8, 7–15)
Препорака до коринтјаните за Тит и со него испратените двајца браќа,
за собирање милостина во Ерусалим (2. Кор. 8, 16–24)
Деветта глава
Поука за давањето помош за браќата
– коринтјаните да не се посрамат пред Македонците
(Makedovsin = eij~ tou;~ Makedovna~ = stou;~ Makedovne~)
(2. Кор. 9, 1–5)
Како да се дава милостина. Ползата од дарувањето (Pw`~ na; givnetai
hj eijsforav – oij karpoi; th`~ ejlehmosuvnh~
) (2. Кор. 9, 6–15)
Десетта глава
IV. ПАВЛОВАТА ЛИЧНА ОДБРАНА (2. Кор. 10,1–13,10)
Духовно војување (Spiritual Warfare) (2. Кор. 10, 1–6)
Авторитетот на апостол Павле во посланијата и при посетите
(Paul’s Authority) (2. Кор. 10, 7–11)
Пофалбата и власта на апостолот е од Господа (e[rcetai ajpo; to;n Qeovn)
Неговата евангелска проповед (2. Кор. 10, 12–18)
Единаесетта глава
Предноста пред лажните апостоли. Заштитата на своето апостолско
достоинство и служење (2. Кор. 11, 1–6)
Дарум го проповеда Евангелието (2. Кор. 11,7–15)
Споредба на апостолот Павле со неговите противници (Suvgkrisi~ tou`
Pauvlou me; tou`~ ajntiqevtou~ tou
) (2. Кор. 11,16–20)
Павловото апостолство, опасности, патила и страдања (Ta; ajpostolika;
e[rga kai; paqhvmata, kivvndunoi kai; talaipwrivai tou` Pauvlou
) (2. Кор.
11,21–32)
Дванаесетта глава
Издигнувањето на апостолот до третото небо – Павловите виденија и откровенија Господови ( JApavcqhke e[w~ to;n trivton oujranovn
ïUyhlai; ojravsei~ kai; ajpokaluvyei~ Kurivou. – Paul’s Visions and
Revelations) (2. Кор. 12,1–6)
„Tрн, ангел, сатанин, да ме боцка по лицето“ (E{na ajgkavqi, e{na~ a[ggelo~
tou` satana`, dia; na; me; rapivzh
. Тhorn in the Flesh was given to me, a messenger of Satan
to buffet me) (2. Кор. 12,7–10)
„Не сум подолен од врховните апостоли“ (2. Кор. 12,11–13)
Третпат се готви да појде, ги сака и нема да им биде на товар
(2. Кор. 12,14–18)
Грижа, страв и предупредувања (2. Кор. 12,19–21)
Тринаесетта глава
Остри опомени за нивно покајување и подобрување пред тој да ги посети (2. Кор. 13,1–10)
V. ЗАКЛУЧОК (ÆEpivlogo~)
Поттикнувања, поздрави и благослови (2. Кор. 13,11–13)
МАКЕДОНИЈА И МАКЕДОНЦИТЕ
ВО ВТОРОТО ПОСЛАНИЕ ДО КОРИНТЈАНИТЕ

Консултирана и користена литература и извори
Содржина