Издадена:Скопје, 2004

512 страници

ЕВАНГЕЛИЕ СПОРЕД МАКО (проучување и толкување на евангелскиот текст)

Проф. д-р Ратомир Грозданоски, протоѓакон
Евангелие според Марко – проучување и толкување на евангелскиот текст, Скопје 2004.
СОДРЖИНА

      ПРЕДГОВОР
      FOREWORD

      В О В Е Д
      ЕВАНГЕЛИЕ СПОРЕД МАРКО
      Општо за Евангелието

      ЕВАНГЕЛИЕ СПОРЕД МАРКО
      (За евангелистот Марко и Евангелието според него.)
      Живот и дејност

      ОДВОЈУВАЊЕТО НА АПОСТОЛ МАРКО ОД АПОСТОЛ ПАВЛЕ

      АПОСТОЛСТВОТО НА АПОСТОЛ МАРКО

      ЗА ЕВАНГЕЛИЕТО СПОРЕД МАРКО

      СВЕДОШТВОТО ОД ПАПИЕВИОТ ФРАГМЕНТ

      ДРУГИ РАНОХРИСТИЈАНСКИ ПОДАТОЦИ ЗА ЕВАНГЕЛИЕТО СПОРЕД
МАРКО

      ПИСАТЕЛОТ БИЛ ЕВРЕИН

      ПРИСУСТВОТО НА СВЕТИ АПОСТОЛ ПЕТАР ВО СОДРЖИНАТА
ОД ЕВАНГЕЛИЕТО СПОРЕД МАРКО

      ЈАЗИКОТ НА КОЈШТО БИЛО НАПИШАНО ЕВАНГЕЛИЕТО СПОРЕД
МАРКО

      ВРЕМЕ И МЕСТО НА ПИШУВАЊЕ НА ЕВАНГЕЛИЕТО

      ПОВОД И ЦЕЛ ЗА ПИШУВАЊЕ НА ЕВАНГЕЛИЕТО

      СОДРЖИНАТА НА ЕВАНГЕЛИЕТО

ПРВА ГЛАВА

      I) ПОДГОТОВКА ЗА ХРИСТА И ЕВАНГЕЛИЕТО
      (Марко 1,1-13)
      НАСЛОВ НА КНИГАТА

      ЖИВОТ И УЧЕЊЕ НА СВЕТИ ЈОВАН КРСТИТЕЛ
      (Марко 1, 2-8; Матеј 1, 12; Лука 3,3-8; Јован 1, 19-28,5)

      КРШТЕНИЕ НА ГОСПОДА ИСУСА ХРИСТА
      (Марко 1,9-11; Матеј 3,17; Лука 3,21-22; Јован 1,32-34)

      ИСКУШЕНИЕТО НА ГОСПОДА ИСУСА ХРИСТА ВО ПУСТИЊАТА
      (Марко 1,12-13; Матеј 4,1-11; Лука 4,1-13)

      ХРИСТОВАТА ДЕЈНОСТ НИЗ ГАЛИЛЕЈА
      (Марко 1,14–9,50)

      ПОЧЕТОК НА ХРИСТОВАТА ПРОПОВЕД И БРОЈНИТЕ НЕГОВИ
ЧУДА ВО ГАЛИЛЕЈА

      (Марко 1, 14–15; Матеј 4,12–17 и 23; Лука 4,14-15)

      ПОВИКУВАЊЕ ВО АПОСТОЛСТВО НА ГАЛИЛЕЈСКИТЕ
РИБАРИ – БРАЌА

      (Марко 1,16-20; Матеј 4,18–22; Лука 5,1-11)

      ЛЕКУВАЊЕ НА ЧОВЕКОТ СО НЕЧИСТ ДУХ ВО КАПЕРНАУМ
      (Марко 1,21-28; Лука 4,31-37)

      КУЌНО ЧУДО: ИСЦЕЛЕНИЕ НА ПЕТРОВАТА БАБА
      (Марко 1,29-34; Матеј 8,14-17; Лука 4,38-44)

      ПРОПОВЕД И ЧУДА НИЗ ГАЛИЛЕЈА
      (Марко 1,35-39; Лука 4,42-44)

      ИСУС ГО ЛЕКУВА ЛЕПРОЗНИОТ ВО КАПЕРНАУМ
      (Марко 1,40-45; Матеј 8,2-4; Лука 5,12-16)

ВТОРА ГЛАВА

      II. а) СУДИРИ СО КНИЖНИЦИТЕ И ФАРИСЕИТЕ. НИВНОТО
НЕПРИЈАТЕЛСТВО КОН ГОСПОДА ИСУСА ХРИСТА
      (Марко 2,1-3,35)

      ПАРАЛИЗИРАНИОТ ВО КАПЕРНАУМ
      (Марко 2,1-12; Матеј 9,1-8; Лука 5,17-26)

      ПОВИКУВАЊЕТО НА МАТЕЈ ВО АПОСТОЛСТВО
      (Марко 2,13-17; Матеј 9,9-13; Лука 5,27-32)

      ФАРИСЕИ И ФАРИСЕЈСТВО
      ХРИСТОВИОТ ОДНОС КОН ОБРЕДНИТЕ ЗАКОНИ ЗА
ПОСТОТ И САБОТАТА

      (Марко 2, 18-28)

      РАСПРАВА ЗА ПОСТОТ
      (Марко 2,18-22; Матеј 9,14-17; Лука 5,33-39)

      РАСПРАВА ЗА САБОТАТА
      (Марко 2,23-28; Матеј 12,1-8; Лука 6,1-5)

ТРЕТА ГЛАВА

      ЛЕКУВАЊЕ НА ЧОВЕКОТ СО ИСУШЕНА РАКА ВО САБОТЕН ДЕН
      (Марко 3,1-6; Матеј 12,9-14; Лука 6,6-11)

      НАРОДОТ ОДИ ПО ХРИСТА
      (Марко 3,7-12; Матеј 12,15-16; Лука 6,17-19)

      ПОВИКУВАЊЕТО НА ДВАНАЕСЕТТЕ АПОСТОЛИ
      (Марко 3,13-19; Матеј 10,1-4; Лука 6,12-16)

      ПРОТИВЕЊЕ НА ИСУСА И РАСПРАВА ЗА ВЕЛЗЕВУЛ
      (Марко 3,20-30; Матеј 12,22-32; Лука 11,14-23; 12,10)

      КОИ СЕ ВИСТИНСКИТЕ ХРИСТОВИ БРАЌА
      (Марко 3,31-35; Матеј 12,46-50; Лука 8,19-21)

ЧЕТВРТА ГЛАВА

      II.б) ПАРАБОЛИ ЗА ЦАРСТВОТО БОЖЈО
      (Марко 4,1-34)

      I. ПАРАБОЛА ЗА СЕЈАЧОТ И СЕМЕТО
      (Марко 4,1-9; Матеј 13,1-9; Лука 8,4-8)

      ХРИСТОВОТО ТОЛКУВАЊЕ НА ПАРАБОЛАТА
      (Марко 4,10-20; Матеј 13,18-23; Лука 8,11-15)

      ЕВАНГЕЛИЕТО ТРЕБА ДА СЕ РАЗБЕРЕ
      (Марко 4,21-25; Матеј 5,15; 10,26 и 13,12; Лука 8,16-18)

      II. ПАРАБОЛА ЗА СЕМЕТО КОЕ РАСТЕ
      (Марко 4, 26-29)

      III. ПАРАБОЛА ЗА СИНАПОВОТО ЗРНО
      (Марко 4,30-32; Матеј 13,31-32; Лука 13, 18-19)

      ЗАКЛУЧОК ЗА ПАРАБОЛИТЕ
      (Марко 4,33-34)

      II. б ХРИСТОВАТА ДЕЈНОСТ ВО ПРЕДЕЛИТЕ ОКОЛУ
ГАЛИЛЕЈСКОТО ЕЗЕРО

      (Марко 4,35 – 7,23)

      ГОСПОД ИСУС ХРИСТОС ЈА СТИШУВА БУРАТА
      (Марко 4,35-41; Матеј 8,23-27; Лука 8,22-25)

ПЕТТА ГЛАВА

      ИСЦЕЛЕНИЕ НА ГАДАРИНЕЦОТ ОБЗЕМЕН ОД НЕЧИСТ ДУХ
      (Марко 5,1-20; Матеј 8,28-34; Лука 8,26-39)

      УШТЕ ДВЕ ЧУДНИ ИСЦЕЛЕНИЈА:
      ВОСКРЕСНУВАЊЕТО НА ЈАИРОВАТА ЌЕРКА И
      ИСЦЕЛЕНИЕТО НА ЖЕНАТА ШТО СТРАДАЛА ОД КРВОТЕЧЕНИЕ

      (Марко 5,21-43; Матеј 9,18-26; Лука 8, 41-56)

ШЕСТА ГЛАВА

      НЕПРИФАТЕН МЕЃУ СВОИТЕ ВО НАЗАРЕТ
      (Марко 6,1-6; Матеј 13,53-58; Лука 4,16-30)

      ИСПРАЌАЊЕ НА ДВАНАЕСЕТТЕ ВО АПОСТОЛСКА МИСИЈА
      (Марко 6,7-13; Матеј 10,1-15; Лука 9,1-6)

      ИРОДОВОТО МИСЛЕЊЕ ЗА ХРИСТА
(Марко 6,14-16)
      
      МАЧЕНИЧКАТА СМРТ НА СВЕТИ ЈОВАН КРСТИТЕЛ
      (Марко 6,17-29; Матеј 14,1-12; Лука 9,7-9)

      ИСУС НАХРАНУВА ПЕТ ИЛЈАДИ ЛУЃЕ
      (Марко 6,30-44; Матеј 14,13-21; Лука 9,10-17; Јован 6,1-14)

      ИСУС ОДИ ПО ПОВРШИНАТА НА МОРСКАТА ШИР
      (Марко 6,45-52; Матеј 14,22-33; Јован 6,15-21)

      ИСЦЕЛЕНИЈА ВО ГЕНИСАРЕТСКИОТ КРАЈ
      (Марко 6,53-54; Матеј 14,34-36)

СЕДМА ГЛАВА

      СУДИР СО ЈУДЕИЗМОТ. ЗА ВИСТИНСКАТА ЧИСТОТА И
ЗА ЧОВЕЧКИТЕ ЗАКОНИ

      (Марко 7,1-23; Матеј 15,1-20)

      II. г) ХРИСТОВИОТ ПРЕСТОЈ ВО СЕВЕРНА ПАЛЕСТИНА И
НЕГОВОТО ВРАЌАЊЕ ВО ГАЛИЛЕЈА

      (Марко 7,24-8,26)

      ВЕРАТА НА ЕДНА СИРОФЕНИЧАНКА
      (Марко 7,24-30; Матеј 15,21-28)

      ИСЦЕЛЕНИЕ НА ГЛУВОНЕМИОТ
      (Марко 7, 31-37)

ОСМА ГЛАВА

      ГОСПОД ИСУС ХРИСТОС НАХРАНУВА ЧЕТИРИИЛЈАДИ ЛУЃЕ
      (Марко 8,1-9; Матеј 15,32-39)

      ФАРИСЕИТЕ БАРААТ ЗНАК
      (Марко 8,11-13; Матеј 16,1-4; Лука 11,16 и 29-32)

      КВАСЕЦОТ ФАРИСЕЈСКИ И ИРОДОВ
      (Марко 8,14-21; Матеј 16,5-12; Лука 12,1)

      ИСЦЕЛЕНИЕ НА СЛЕПИОТ ВО ВИТСАИДА
      (Марко 8,22-26)

      II. д) ХРИСТОВОТО ПАТУВАЊЕ КОН ЕРУСАЛИМ
      (Марко 8,27-10,52)

      ПЕТРОВОТО ИСПОВЕДАЊЕ НА ГОСПОДА ИСУСА ХРИСТА.
      ПРВОТО ХРИСТОВО ПРОРОКУВАЊЕ ЗА СТРАДАЊАТА ВО
ЕРУСАЛИМ

      (Марко 8,27-33; Матеј 16,13-16 и 20-23; Лука 9,18-27)

      ЗА ВИСТИНСКИТЕ ХРИСТОВИ СЛЕДБЕНИЦИ
      (Марко 8,34-38; Матеј 16,24-28; Лука 9,23-27)

ДЕВЕТТА ГЛАВА

      ХРИСТОВОТО ПРЕОБРАЖЕНИЕ
      (Марко 9,1-13; Матеј 17,1-9; Лука 9,28-36)

      БОГОСЛОВСКО-ЕГЗЕГЕТСКА АНАЛИЗА НА ХРИСТОВОТО
ПРЕОБРАЖЕНИЕ

      НАВЕСТУВАЊЕ НА СТРАДАЊАТА
      (Марко 9,11-50)

      ЗА ДОАЃАЊЕТО НА ИЛИЈА
      (Марко 9,11-13; Матеј 17,10-13)

      ГОСПОД ИСУС ХРИСТОС ГО ЛЕКУВА ПАДАВИЧАРОТ
      (Марко 19,14-29; Матеј 17,14-21; Лука 9,37-43)

      ВТОРО ХРИСТОВО ПРОРОКУВАЊЕ ЗА СТРАДАЊЕТО,
СМРТТА И ВОСКРЕСЕНИЕТО

      (Марко 9,30-32)

      КОЈ Е НАЈГОЛЕМ ВО ЦАРСТВОТО БОЖЈО
      (Марко 9,33-37; Матеј 18,1-5; Лука 9,46-48)

      ИЗГОНУВАЧ НА БЕСОВИ
      (Марко 9,38-40; Лука 9,49-50)

      ЗА СОБЛАЗНАТА
      (Марко 9,41-48; Матеј 18,6-9; Лука 17,1-2)

      СОЛ НА ЗЕМЈАТА
      (Марко 9,49-50; Матеј 5,13; Лука 14,34-35)

ДЕСЕТТА ГЛАВА

      III. МЕСИЈАНСКАТА ДЕЈНОСТ НА ГОСПОДА ИСУСА ХРИСТА ВО
ЈУДЕЈА

      (Марко 10,1-16,20)

      ДОАЃАЊЕТО ВО ЈУДЕЈА
      (Марко 10,1)

      ХРИСТОВОТО УЧЕЊЕ ЗА БРАКОТ И ЗА РАЗВОДОТ
      (Марко 10,1-10; Матеј 19,1-12)

      ГОСПОД ИСУС ХРИСТОС ГИ БЛАГОСЛОВУВА ДЕЦАТА
      (Марко 10,13-16; Матеј 19,13-15; Лука 18,15-17)

      БОГАТИОТ МЛАДИЧ
      ( Марко 10,17-31 Матеј 19,16-30; Лука 18,18-30)

      ТРЕТО ХРИСТОВО НАВЕСТУВАЊЕ ЗА СТРАДАЊАТА, СМРТТА
И ВОСКРЕСЕНИЕТО

      (Марко 10, 32 – 34; Матеј 20, 17-19; Лука 18, 31-34)

      ИСЦЕЛЕНИЕ НА СЛЕПИОТ ВАРТИМЕЈ
      (Марко 10, 46-52; Матеј 20,29-34; Лука 18,35-43)

ЕДИНАЕСЕТТА ГЛАВА

      III. а) ДЕЈНОСТА НА СПАСИТЕЛОТ ВО ЕРУСАЛИМ
      (Марко 11,1-13,37)

      ГОСПОД ИСУС ХРИСТОС ВЛЕГУВА ВО ЕРУСАЛИМ
      (Марко 11,1-11; Матеј 21,1-11; Лука19,28-44)

      ПРОКОЛНУВАЊЕ НА СМОКВАТА
      (Марко 11,12-14; Матеј 21,17-22)

      ИЗГОНУВАЊЕ НА ТРГОВЦИТЕ ОД ХРАМОТ
      (Марко 11,15-19; Матеј 21,12-13; Лука 19, 45-48; Јован 2,13-17)

      ПОУКИ НИЗ КОНКРЕТНИ ПРИМЕРИ
      (Марко 11,20 до крајот на 12-тта глава)

      ЗНАЧЕЊЕТО НА ИСУШЕНАТА СМОКВА
      (Марко 11,20-26)

      ХРИСТОС ЈА БРАНИ СВОЈАТА ВЛАСТ
      (Марко 11,27-33; Матеј 21,23-27; Лука 20,1-8)

ДВАНАЕСЕТТА ГЛАВА

      ПАРАБОЛА ЗА ЗЛОБНИТЕ ЛОЗАРИ
      (Марко 12/,1-12; Матеј 21,33-46; Лука 20,9-19)

      ПРАШАЊЕ ОД ИРОДОВЦИТЕ:
      ДАЛИ ДА ПЛАЌАМЕ ДАНОК НА ЦАРОТ?

      (Марко 12,13-17; Матеј 22,15-22; Лука 20,20-26)

      ПРАШАЊЕ ОД САДУКЕИТЕ:
      – ЗА ВОСКРЕСЕНИЕТО НА МРТВИТЕ!

      (Марко 12,18-27; Матеј 22,23-33; Лука 20,27-40)

      ПРАШАЊЕ ОД КНИЖНИЦИТЕ:
      -КОЈА Е НАЈГОЛЕМАТА ЗАПОВЕД

      (Марко 12,28-34; Матеј 22,34-40; Лука 10,25-28)

      ХРИСТОС Е МЕСИЈА И СИН ДАВИДОВ
      (Матеј 22,41-45; Лука 20,41-44; Марко 12,35-37)

      ДВЕТЕ ЛЕПТИ НА ВДОВИЦАТА
      (Марко 12,41-44; Лука 21,1-4)

ТРИНАЕСЕТТА ГЛАВА

      ХРИСТОВАТА БЕСЕДА (ГОВОР) НА ЕЛЕОНСКАТА ГОРА
      (цела 13-та глава: 13,1-17)

      ПРОРОШТВО ЗА РАЗРУШУВАЊЕТО НА ХРАМОТ
      (Марко 13,1-4; Матеј 24,1-3; Лука 21,5-6)

      ЗНАЦИ ЗА СВРШЕТОКОТ НА СВЕТОТ
      (Марко 13,5-8; Матеј 24,4-51; Лука 21,7-31)

      ПОЧЕТОК НА НЕВОЛЈИТЕ
      (Марко13,9-13; Матеј 24,9-14; Лука 21,12-19)

      “МЕРЗОСТА НА ЗАПУСТЕНИЕТО”
      (Марко 13,14-20; Матеј 24,15-22; Лука 21,20-24; Дан. 9,27; 12,11)

      ЛАЖНИ ХРИСТОСИ И ЛАЖНИ ПРОРОЦИ
      (Марко 13,21-23; Матеј 24,23-26; Лука 24,8)

      ДОАЃАЊЕТО НА СИНОТ ЧОВЕЧКИ
      (Марко 13,24-27; Матеј 24,27-31; Лука 21,27-28)

      ПАРАБОЛА ЗА СМОКВАТА
      (Марко 13,28-29; Матеј 24,32; Лука 2,29-31)

      ТОЧНИОТ ЧАС НА ХРИСТОВОТО ДОАЃАЊЕ
      (Марко 13,30-32; Матеј 24,36; Лука 21,32-33)

      КРАЈ НА ХРИСТОВАТА АПОКАЛИПТИЧНА БЕСЕДА
      (Марко 13,33-37; Матеј 24,42-50; Лука 21,36)

ЧЕТИРИНАЕСЕТТА ГЛАВА

      III. б) ХРИСТОВИТЕ СТРАДАЊА
      (Марко 14,1 – 15,47)

      ТАЈНАТА ВЕЧЕРА СО СИТЕ СЛУЧУВАЊА
      (Марко 14,1-25; Матеј 26,17-29; Лука 22,7-38; Јован 13,1-38)

      ЗАГОВОР ПРОТИВ ХРИСТА
      (Марко 14,1-15; Матеј 26,3-5)

      ХРИСТОВОТО ПОМАЗАНИЕ ВО ВИТАНИЈА
      (Марко 14,3-9; Матеј 26,1-13; Лука 7,37-50; Јован 12,1-8)

      ПРЕДАВСТВОТО НА ЈУДА
      (Марко14,10-11; Матеј 26,14-16; Лука 22,1-6; Јован 13,2,27)

      ПОДГОТОВКА НА ПАСХАЛНАТА ВЕЧЕРА ЗА ГОСПОДА ИСУСА
ХРИСТА И АПОСТОЛИТЕ

      (Марко 14,12-16; Матеј 26,17-19; Лука 22,7-13)

      НАЈАВА ЗА ЈУДИНОТО ПРЕДАВСТВО НА ХРИСТА
      (Марко 14,17-21; Матеј 26,20-25; Лука 22,14-23; Јован 13,21-26)

ЈАДЕЊЕТО НА ПАСХАТА – ЧИНОТ “ТАЈНА ВЕЧЕРА”
      (Марко 14,22-25; Матеј 26,26-30; Лука 22,15-20; 1. Кор. 11,23-25)

      ХРИСТОС ВО ГЕТСИМАНИЈА
      (Марко 14,26-48)

      ВО ЕЛЕОНСКАТА ГОРА – НА ПАТ КОН ГЕТИСМАНСКАТА
ГРАДИНА. НАЈАВА НА ПЕТРОВОТО ОДРЕКУВАЊЕ

      (Марко 14,26-31; Матеј 26,30-35; Лука 22,31-34; Јован 13,36-38)

      ХРИСТОВАТА МОЛИТВА И НЕГОВАТА ВНАТРЕШНА БОРБА
ВО ГЕТСИМАНИЈА

      (Марко 14,32-42; Матеј 26,36-46; Лука 22,39-46)

      ГОСПОДА ИСУСА ХРИСТА ГО ФАЌААТ ВО ГЕТСИМАНИЈА
      (Марко 14,43-49; Матеј 26,47-56; Лука 22,47-53; Јован 18,3-12)

      СТРАВОТ НА АПОСТОЛИТЕ
      (Марко 14,50-52)

      ГОСПОД ИСУС ХРИСТОС НА СУД ПРЕД СИНЕДРИОНОТ
      (Марко 14,53-65; Матеј 26,57-68; Лука 22,54 и 63-71; Јован 18,12-15 и 19.27)

      ОДРЕКУВАЊЕТО НА АПОСТОЛ ПЕТАР
      (Марко 14,66-72; Матеј 26,69-75; Лука 22,54-62; Јован 18,15-18)

ПЕТНАЕСЕТТА ГЛАВА

      СУДЕЊЕТО НА ИСУСА КАЈ ПОНТИЈ ПИЛАТ.
      ПИЛАТ ГО ОСУДУВА ХРИСТА НА СМРТ

      (Марко 15,1-15; Матеј 27,1-28; Лука 23,1-25; Јован 1828-19,16)

      ТРНОВИОТ ВЕНЕЦ И ИСМЕЈУВАЊЕТО НА ХРИСТА
      (Марко 15,16-20; Матеј 27,29-31; Иса. 50,6)

      НОСЕЊЕ НА КРСТОТ
      (Марко 15,21; Матеј 27,32; Лука 23,26-32; Јован 19,17)

      РАСПНУВАЊЕТО НА ХРИСТА
      (Марко 15,22-32; Матеј 27,33-44; Лука 23,33-43; Јован 19,18-27)

      ИСУСОВАТА СМРТ НА КРСТОТ
      (Марко 15,33-41; Матеј27,45-56; Лука 23,44-49; Јован 19,28-37)

      ИСУСОВОТО ПОГРЕБЕНИЕ
      (Марко 15,42-47; Матеј 27,57-61; Лука 23,50-56; Јован 19,38-42)

ШЕСНАЕСЕТТА ГЛАВА

      ТРЕТИОТ ДЕН ПО ХРИСТОВОТО ПОГРЕБЕНИЕ.
      ВОСКРЕСНАТИОТ ГОСПОД ИСУС ХРИСТОС

      (Марко 16,1-20)

      ХРИСТОВОТО ВОСКРЕСЕНИЕ
      (Марко 16,1-8; Матеј 28,1-8; Лука 24,1-11; Јован 20,1-10)

      ХРИСТОВИТЕ ЈАВУВАЊА ПО ВОСКРЕСЕНИЕТО
      (Марко 16,9-14; Матеј 28,9-10; 16-18; Лука 24,12-45; Јован 20,11-29)

      ИСПРАЌАЊЕ НА АПОСТОЛИТЕ НА АПОСТОЛСКА МИСИЈА
      (Марко 16,15-18; Матеј 28,18-28; Лука 24,46-53)

      ХРИСТОВОТО ВОЗНЕСЕНИЕ
      (Марко 16,19-20; Лука 24,51; Дела 1,9-11; 2. Кор. 1,11)

П О Г О В О Р
EPILOGUE

Книгата Евангелие според Марко – проучување и толкување на евангелскиот текст, претставува значајна студија за Светото евангелие. Таа е изградена врз еминентни научни извори од современата библистика, како и светоотечката и православната црковна егзегеза.

Евангелието според Марко е дел од Светата Библија. Понуденава книга претставува разработка на една новозаветна библиска содржина.

Библијата (Светото писмо) е Божји збор искажан со човечки јазик. Во Светото писмо Бог му зборува на народот. Преку содржината на оваа Света книга се запознаваме со Божјото учење, со премудроста Божја и со највозвишените вистини за Бога, за човекот и за светот. Преку неа се откриваат сите вис­тини. Од Библијата се исчитуваат сите тајни на богопознанието, човеко­поз­­нанието и космопознанието, во неговата микро и макро димензија. Се откриваат сите духовни сфери и видици. Во неа се содржани одговорите на сите можни прашања, од сите луѓе, во сите времиња. Ако не го пронајдеш одговорот на некое прашање, тоа не значи дека него го нема, туку значи дека ти лошо си читал и неправилно разбираш!

Библијата како Божји збор го просветува нашиот разум и прет­ста­вува наш сигурен патеводител во животот. Таа е силен духовен инспи­ра­тор. Таа е основа на верата и Закон Божји за животот.

Затоа, приодот кон Светата Библија треба да биде како приод кон Божјиот збор и Премудрост, и како влез во огромниот простор на Бож­јите тајни. Тешко се продира до вечните Божји вистини. Ако ни се пот­ребни помагала за да се испитува материјалното, тогаш, колку ли повеќе е тоа потребно за да се проникне во духовното? Кон тоа ќе го води чита­те­лот на библиските содржини и ова наше толкување на Светото евангелие според Марко. Евангелието, пак, е сржта на Библијата. Во неговата содр­жина директно Бог му зборува на човекот, преку воплотениот Син Божји, Господ Исус Христос, Кој како Богочовек дојде во светот и живееше меѓу луѓето. Во Светото евангелие е запишано Христовото учење како живо „учење од Бога“ (Јован 7,17). Тоа е збор и живот. Како што вели свети апостол Павле: Тоа е „словото на животот“ (Филип. 2,16) и „словото на вистината“ (Ефес. 1,13; сп. Јак. 1,18).

Доаѓањето до тие бескрајни евангелски вистини и неискажливи Божји тајни е тешко за човечкиот разум. Затоа, читањето на библиските содржини треба да биде заедно со толкување. На тој начин читателот ќе мисли со богомислата на светата Христова Црква. Тогаш тој ќе може пра­вилно да го разбира зборот Божји и тоа онака, како што го разбирале бого­вдахновените свети отци и учители на Црквата. Со таквото напоредно читање на Светото писмо заедно со толкување, правилно се работи на нашето духовно изградување, се просве­тува умот и се облагодатува срцето. Необи­дувај се да го разбереш Светото евангелие како што тебе ти се допаѓа или како што тебе ти одговара! Таквото Свето писмо не е збор Божји, туку човечки – твој збор или уште полошо – ѓаволски. Светото евангелие не е твоја вистина. Се обидеш ли да ја направиш поинаква, отколку Божја, тогаш веднаш ѓаволот ти ја подметнува неговата лага како вистина.

Оттаму е и неопходноста од егзегетска литература за нашиот чита­тел на Евангелието. Оттаму е и потребноста од едно вакво издание на библиско-богословската мисла кај нас. Тоа ќе претставува придонес и во теологијата и во верата.

Овој наш прилог кон проучувањето и толкувањето на Еванге­ли­ето според Марко е и наше црковно и национално книжевно богатство. Во многубројното современо македонско книгоиздателство вистинска рет­кост е книга со библиска, евангелска содржина. Очекувана е нејзината содржина заради нејзината душекорисност, духовно богатство и книжевна вредност.

И овој мој труд нека сведочи, пред светската јав­ност, за нашето големо библиско и културно богатство во светската риз­ница на кул­ту­рата и писменоста.

 

                                                     Проф. д -р Ратомир Грозданоски, протоѓакон