МАГИСТ. ИСПИТ 2, 2016-2017, Образложение и литература

УНИВЕРЗИТЕТ „СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЈ“
ПРАВОСЛАВЕН БОГОСЛОВСКИ ФАКУЛТЕТ
„СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – СКОПЈЕ

МАГИСТЕРСКИ СТУДИИ ПО ТЕОЛОГИЈА

Академска 2016/17.

ИСПИТ:

 
Проф. д-р Ратомир Грозданоски
 
БИБЛИСКА МАКЕДОНИЈА –ОД АПОСТОЛ ПАВЛЕ ДО СВЕТИ КЛИМЕНТ
 
Овде ќе се изучува Библијата и нејзината врска со Македонија, во двата најзначајни периоди: времето на апостол Павле и на свети Климента. Ќе се согледа, проучи и научи дека Македонија ја има и во Библијата, како што ја има и Библијата во Македонија, уште од првите години на христијанството. Оваа наша богоизбраност треба да ја знае секој Македонец, а не смее да ја не знае секој теолог.
 
Овојпат тоа ќе биде проучено и научено со конкретно ползување на библискиот текст, којшто сведочи за нас и пред Бога и пред луѓето, и на небото и на земјава.
 
Светот тоа го знае, но ние треба да ги потсетиме другите, а да ги научиме и оние што не знаат.
 
Литература за целиот испит со сите поднаслови:
Ратомир Грозданоски, протоѓакон, Послание на светиот апостол Павле до Римјаните проучување и толкување на текстот, Скопје 2005;
Ратомир Грозданоски, протоѓакон, Свети апостол Павле и Македонија, Скопје 2007;
Ратомир Грозданоски, протоѓакон, Вовед  во Светото писмо на Новиот завет (посебен дел), Скопје 2008;
Ратомир Грозданоски, протоѓакон, Прво послание на светиот апостол Павле до Коринтјаните проучување и толкување на текстот, Скопје 2009;
Ратомир Грозданоски, протоѓакон, Второ послание на светиот апостол Павле до Коринтјаните проучување и толкување на текстот, Скопје 2012;
Ратомир Грозданоски, протоѓакон, „Библиската физиономија на Македонија во времето на апостолскиот период“, Годишен зборник, Богословски факултет (БФ) „Св. Климент Охридски“, кни­га 5-6, Скопје 1999/2000, 117-148.
Ратомир Грозданоски, „Библиска Македонија. Евангелистот Лука Македонец“, ФЕЉТОН во Нова Македонија, од 13 до 27 декември 2002, Скопје 2002.
Ратомир Грозданоски, „Свети Лука Македонец“, ИНТЕРВЈУ во Нова Македонија, од 31 октомври 2002, Скопје 2002.
Ратомир Грозданоски, „Библијата сведочи за Македонија и Македонците “, Име од светлина и рани, Зборник од трудови, есеи, отворени писма и реакции, Скопје 2017, 113-136.
Ратомир Грозданоски, „Македонија и Македонците во Библијата“, Име од светлина и рани, Зборник од трудови, есеи, отворени писма и реакции, Скопје 2017, 137-144.

_____…._____

Ратомир Грозданоски, протоѓакон, Библијата во делата на свети Климент Охридски, Скопје 2001;
Ратомир Грозданоски, протоѓакон, „Светиклиментовиот приод кон Светата Библија“, Годишен зборник на Православниот богословски факултет (ПБФ), кн. 7, Скопје 2001, 21-43.
Ратомир Грозданоски, протоѓакон, „Свети Климент Охридски и неговиот библиски дух и јазик“, Годишен зборник (ПБФ), кн. 10, Скопје 2004, 45-67.
Ратомир Грозданоски, „Библиското богословие на свети Климент Охридски“, Зборник, 1100 години од успението на свети Климент Охридски, Международната научна конференция, Бьлгарска академия на науките (БАН), София 2017, 7-21.
 
Наслови на тематските целини и области:
 
I Библискиот период и Македонија.
 
II Апостол Павле и Македонија.
 
III Апостолот Лука – Македонец.
 
IV Библиските книги упатени во Македонија.
 
V Библиските книги пишувани во Македонија.
 
VI Библиските текстови: „Македонија, Македонци, Македонец, македонски“.
 
VII Библијата на светите браќа Кирил и Методиј.
 
VIII Библијата за свети Климента.
 
IX Библиоцентрична култура во Македонија.