МАГИСТРИ 2015-2016 Семинарски работи

УНИВЕРЗИТЕТ „СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЈ“
ПРАВОСЛАВЕН БОГОСЛОВСКИ ФАКУЛТЕТ
„СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – СКОПЈЕ

МАГИСТЕРСКИ СТУДИИ ПО ТЕОЛОГИЈА
Академска 2015/16.

Семинарски работи:

I.

Проф. д-р Ратомир Грозданоски
ТОЛКУВАЊЕ НА БИБЛИЈАТА – НОВОЗАВЕТНА ЕГЗЕГЕЗА
1. Новозаветна исагогика, херменевтика, егзегетика и библистика.
(Марија Гиревска)
2. Генеалогијата и роднините на Господа Исуса Христа.
(Калистрат Санџакоски)
3. Христовите чуда во Галилеја – дејствување врз природата на светот и врз телесната природа на човекот.
(Даниел Антевски)
4. Христовите чуда во Ерусалим.
(Александар Тодоровски)
5. Евангелскиот Велики Четврток.
(Кирил Деловски)
6. Евангелскиот Велики Петок.
(Доситеј Талески)
7. Христовите доаѓања во Ерусалим.
(Столе Тасев)
8. Блаженствата во евангелијата според Матеј и Лука.
(Моника Дервеновска)
9. Беседата на Гората во евангелијата според Матеј и Лука.
(Крсте Тасески)

II.

Проф. д-р Ратомир Грозданоски
БИБЛИСКА МАКЕДОНИЈА
ОД АПОСТОЛ ПАВЛЕ ДО СВЕТИ КЛИМЕНТ
1. Доаѓањата на апостол Павле во Македонија и неговиот престој.
(Даниел Антевски)
2. Библиските книги упатени во Македонија.
(Доситеј Талески)
3. Библиските книги пишувани во Македонија.
(Кирил Деловски)