МАГИСТРИ 2017-2018 Семинарски работи

УНИВЕРЗИТЕТ „СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЈ“
ПРАВОСЛАВЕН БОГОСЛОВСКИ ФАКУЛТЕТ
„СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – СКОПЈЕ

МАГИСТЕРСКИ СТУДИИ ПО ТЕОЛОГИЈА
Академска 2017/18.

Семинарски работи:

I ЗАДОЛЖИТЕЛЕН ПРЕДМЕТ

Проф. д-р Ратомир Грозданоски
ТОЛКУВАЊЕ НА БИБЛИЈАТА – НОВОЗАВЕТНА ЕГЗЕГЕЗА

 
    1. Христовите чуда во Галилеја
        – во душата на луѓето и во духовниот свет.(Методија Митановски)
    2. Христос ‒ поуки во Галилеја.(Горан Киранџиќ)
    3. Есхатологијата на апостол Павле.(Јован Јовановски)
    4. Декалогот во Беседата на гората.  (Бобан Митевски)
    5. Благодатниот оган на Велика Сабота. (Васко Костов)
    6. Господовата молитва според Матеј и Лука. (Христан Хитов)