РАСПОРЕД испити МАГИСТЕРСКИ јунска 2016

Проф. д-р Ратомир Грозданоски

И С П И Т И
Јунска сесија 2016

Почеток во 10,00 часот.

Задолжителен предмет

25.05.2016 (среда) – испит: ТОЛКУВАЊЕ НА БИБЛИЈАТА
– НОВОЗАВЕТНА ЕГЗЕГЕЗА

Изборен предмет

15.06.2016 (среда) – испит: БИБЛИСКА МАКЕДОНИЈА
ОД АПОСТОЛ ПАВЛЕ ДО СВЕТИ КЛИМЕНТ

Целосни информации за содржината на испитите и литературата, погледнете на www.rrgozdanoski.mk
Честити ВЕЛИГДЕНСКИ ПРАЗНИЦИ.
Го очекувам Вашиот солиден успех на испитите.

Ш Е Ф
НА КАТЕДРАТА ПО БИБЛИСКИ СТУДИИ

Д-р Ратомир Грозданоски
редовен професор