МАГИСТРИ 2016-2017 Семинарски работи

УНИВЕРЗИТЕТ „СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЈ“
ПРАВОСЛАВЕН БОГОСЛОВСКИ ФАКУЛТЕТ
„СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – СКОПЈЕ

МАГИСТЕРСКИ СТУДИИ ПО ТЕОЛОГИЈА
Академска 2016/17.

Семинарски работи:

I. ЗАДОЛЖИТЕЛЕН ПРЕДМЕТ

Проф. д-р Ратомир Грозданоски
ТОЛКУВАЊЕ НА БИБЛИЈАТА – НОВОЗАВЕТНА ЕГЗЕГЕЗА

1. Евангелската Велика Среда. (Ефимија Зајкова)
2. Евангелската Велика Сабота. (Варвара Ристова)
3. Ерусалимскиот храм, според евангелијата. (Ванчо Умленски)
4. Евангелската Голгота. (Аљоша Коруноски)
5. Христос во Преторијата. (Петар Петковски)
6. Христовите поуки во Ерусалим. (Тони Кузманоски)
7. Првите цркви во Македонија. (Петре Миленков)
8. Љубовта и апостол Павле. (Драги Анастасовски)

II. ИЗБОРЕН ПРЕДМЕТ

Проф. д-р Ратомир Грозданоски
БИБЛИСКА МАКЕДОНИЈА
ОД АПОСТОЛ ПАВЛЕ ДО СВЕТИ КЛИМЕНТ

1. Библиоцентричната култура во Македонија за време на Егзархијата. (Ефимија Зајкова)
2. Библијата на светите браќа Кирил и Методиј. (Варвара Ристова)
3. Библиска Македонија, според библиските текстови од апостол Лука во Дела на светите апостоли. (Петар Петковски)