ВОВЕД. Колоквиум 1, 09.04.2019

Проф. д-р Ратомир Грозданоски

ВОВЕД
ВО СВЕТОТО ПИСМО НА НОВИОТ ЗАВЕТ

К О Л О К В И У М  1

Бр. Име и презиме         Вкупно  
1 Иван Трајковски         100  
2 Спас Пиличков         100  
3 Никита Јанев         91,00  
4 Димитар Поп Атанасов         89,00  
5 Давид Стојановски         86,00  
6 Антониј Колевски         81,00  
7 Благојче Трошевски         20,00  
8 Наум Кутлешовски         13,00  
9              
10              
11              
12              
13              
14              
15              
16              
17              

 

  • / нема право на испит, заради неизработени вежби !
  • Оценувањето започнува по освоени најмалку 26 бода,
  • <

од можните 50!

 

09.04.2019                                                                        П р о ф е с о р

                                                                    Проф. д-р Ратомир Грозданоски