Грчки 1, Испит, 12.06.2014

Проф. д-р. Ратомир Грозданоски

СТАРОГРЧКИ ЈАЗИК 1

И С П И Т

 

Бр. Име и презиме         Вкупно Оценка
1 Деан Деспотоски 99,50 10 (десет) А
2 Алберто Тасев   13,00 5 (пет) F
3    
4  
5  
6
7    
8    
9    
10    
11    
12    
13
14
15
16
17

 

Ø  / нема право на испит, заради неизработени вежби !

Ø Оценувањето започнува по освоени најмалку 26 бода,

од можните 50!

 

12.06.2014                                                                     П р о ф е с о р

                                                                    Проф. д-р Ратомир Грозданоски