Грчки 3, Колокв. 2. 24.12.2019

Проф. д-р Ратомир Грозданоски

СТАРОГРЧКИ ЈАЗИК 3

   II К О Л О К В И У М

Бр. Име и презиме Вкупно бодови
1 Антониј Колески 96,00
2
3
4
5
6
7
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14
15
16
17
  • / нема право на испит, заради неизработени вежби !
  • Оценувањето започнува по освоени најмалку 26 бода, од можните 50!

 

24.12.2019                                                                                 П р о ф е с о р

                                                                                Проф. д-р Ратомир Грозданоски