Егзегеза 1, Колокв.2. 22.01. 2019

Проф. д-р Ратомир Грозданоски

СВЕТО ПИСМО НА НОВИОТ ЗАВЕТ
ЕГЗЕГЕЗА 1
II  К О Л О К В И У М

Бр. Име и презиме         Вкупно бодови  
1 Стефан Лакордов 100
2 Мартин Андреоски     99
3 Кирил Чороловски   98
4 Александар Мандоски   98
5 Марјан Нешевски   86
6
7    
8  
9  
10    
11
12
13
14
15
16
17

 

  • / нема право на испит, заради неизработени вежби !
  • Оценувањето започнува по освоени најмалку 26 бода,

од можните 50!

 
22.01.2019                                                                                     П р о ф е с о р

                                                                                        Проф. д-р Ратомир Грозданоски</