Егзегеза 1, Колокв.2. 26.12. 2017

Проф. д-р Ратомир Грозданоски

СВЕТО ПИСМО НА НОВИОТ ЗАВЕТ
ЕГЗЕГЕЗА 1
II  К О Л О К В И У М

Бр. Име и презиме         Вкупно бодови  
1 Стефан Бранковски 100
2 Симеон Здравески     86,00
3  
4  
5  
6
7    
8  
9  
10    
11
12
13
14
15
16
17

 

  • / нема право на испит, заради неизработени вежби !
  • Оценувањето започнува по освоени најмалку 26 бода,

од можните 50!
 

26.12.2017                                                                                     П р о ф е с о р

                                                                                        Проф. д-р Ратомир Грозданоски