ЕГЗЕГЕЗА 1 30.06.2022

Проф. д-р Ратомир Грозданоски

СВЕТО ПИСМО НА НОВИОТ ЗАВЕТ

 ЕГЗЕГЕЗА 1

      И   С   П   И   Т

Бр. Име и презиме         Вкупно бодови Оценка
1 Благојче Трошевски 72,00 8 (осум) C

 

 

 

  • / нема право на испит, заради неизработени вежби !
  • Оценувањето започнува по освоени најмалку 26 бода,

од можните 50!

 

30.06.2022                                                                       П р о ф е с о р

                                                                    Проф. д-р Ратомир Грозданоски