Испит, ВОВЕД, 05.02.2019

Проф. д-р Ратомир Грозданоски

ВОВЕД ВО СВЕТО ПИСМО НА НОВИОТ ЗАВЕТ

И   С   П   И   Т

Бр. Име и презиме         Вкупно бодови Оценка
1 Никола Николовски 15,00 5 (пет) F
2 Димитар Јованов 06,00 5 (пет) F
3 Николче Неделковски   02,00 5 (пет) F
4      
5        
6      
7        
8      
9        
10      
11    
12
13    
14  
15  
16
17

 

  • / нема право на испит, заради неизработени вежби !
  • Оценувањето започнува по освоени најмалку 26 бода,

од можните 50!

 
05.02.2019                                                                                     П р о ф е с о р

                                                                                        Проф. д-р Ратомир Грозданоски<