Испит, ВОВЕД, 13.11.2018

Проф. д-р Ратомир Грозданоски

ВОВЕД ВО СВЕТО ПИСМО НА НОВИОТ ЗАВЕТ
И   С   П   И   Т

Бр. Име и презиме         Вкупно бодови Оценка
1 Давор Ивановски 66,00 7 (седум) D
2 Тони Јаковчески 66,00 7 (седум) D
3 Никола Темелковски 66,00 7 (седум) D
4 Никола Николовски 05,00 5 (пет) F
5
6
7
8    
9  
10      
11    
12
13    
14  
15  
16
17

 

  • / нема право на испит, заради неизработени вежби !
  • Оценувањето започнува по освоени најмалку 26 бода,

од можните 50!

 
13.11.2018                                                                                     П р о ф е с о р

                                                                                        Проф. д-р Ратомир Грозданоски