Испит, ВОВЕД, 16.09.2020

Проф. д-р Ратомир Грозданоски

ВОВЕД ВО СВЕТО ПИСМО НА НОВИОТ ЗАВЕТ

И   С   П   И   Т

Бр. Име и презиме         Вкупно бодови Оценка
1 Ѓорѓи Настев         99,00 10 (десет) A
2 Иван Трајковски         91,00 10 (десет)  A
3 Наум Кутлешовски         85,00 9 (девет) B
4 Ангел Василковски 14,00 5 (пет) F
5 Ненад Николовски     12,00 5 (пет) F
6  
7        
8      
9        
10      
11    
12
13    
14  
15  
16
17

 

  • / нема право на испит, заради неизработени вежби !
  • Оценувањето започнува по освоени најмалку 26 бода,

од можните 50!

 

16.09.2020                                                                   П р о ф е с о р

                                                                    Проф. д-р Ратомир Грозданоски