Испит, ВОВЕД, 20.11.2017

Проф. д-р Ратомир Грозданоски

ВОВЕД ВО СВЕТО ПИСМО НА НОВИОТ ЗАВЕТ
И   С   П   И   Т

Бр. Име и презиме         Вкупно бодови Оценка
1 Жаклина Илиевска         100 10 (десет) A
2 Јане Глигоровски         78,00 8 (осум) C
3 Илија Сламков         78,00 8 (осум) C
4              
5              
6              
7              
8              
9              
10              
11              
12              
13              
14              
15              
16              
17              

 

  • / нема право на испит, заради неизработени вежби !
  • Оценувањето започнува по освоени најмалку 26 бода,

од можните 50!
 

20.11.2017                                                                                     П р о ф е с о р

                                                                                        Проф. д-р Ратомир Грозданоски