Испит, ВОВЕД, 28.01.2020

Проф. д-р Ратомир Грозданоски

ВОВЕД ВО СВЕТО ПИСМО НА НОВИОТ ЗАВЕТ

И   С   П   И   Т

Бр. Име и презиме Вкупно бодови Оценка
1 Антониј Колевски 81,00 9 (девет) B
2 Даниел Митрев 10,00 5 (пет) F
3 Благојче Трошевски 08,00 5 (пет) F
4 Наум Кутлешовски 05,00 5 (пет) F
5    
6    
7    
8    
9    
10    
11
12
13
14
15
16
17
  • / нема право на испит, заради неизработени вежби !
  • Оценувањето започнува по освоени најмалку 26 бода, од можните 50!

 

28.01.2020                                                                                 П р о ф е с о р

                                                                                      Проф. д-р Ратомир Грозданоски