Испит, ГРЧКИ 1, 05.02.2020

Проф. д-р Ратомир Грозданоски

СТАРОГРЧКИ ЈАЗИК 1

И  С  П  И  Т

Бр. Име и презиме Вкупно бодови Оценка
1 Благоја Атанасоски 100 10 (десет) А
2 Николче Српчански 100 10 (десет) А
3 Ангел Василковски 99,23 10 (десет) А
4 Андреј Ивановски 98,59 10 (десет) А
5 Благоја Илиевски 96,75 10 (десет) А
6 Христијан Ѓошев 96,59 10 (десет) А
7 Наум Стојаноски 95,46 10 (десет) А
8 Ненад Николовски 94,10 10 (десет) А
9 Дамјан Трпкпски 93,00 10 (десет) А
10 Димитар Маркоски 92,34 10 (десет) А
11 Христијан Маркоски 86,63 9 (девет) В
12 Стојан Дукоски 86,30 9 (девет) В
13 Благој Нешевски 76,82 8 (осум) С
14
15
16
17
  • / нема право на испит, заради неизработени вежби !
  • Оценувањето започнува по освоени најмалку 26 бода, од можните 50!

 

05.02.2020                                                                                         П р о ф е с о р

                                                                                      Проф. д-р Ратомир Грозданоски