Испит, ГРЧКИ 1, 06.02.2019

Проф. д-р Ратомир Грозданоски

СТАРОГРЧКИ ЈАЗИК 1

И  С  П  И  Т

Бр. Име и презиме         Вкупно бодови Оценка
1 Ивица Давидовски         100 10 (десет) А
2 Иван Трајковски         100 10 (десет) А
3 Никита Јанев         95,25 10 (десет) А
4 Благојче Трошевски         86,30 9 (девет) В
5 Матеј Георгиев         82,50 9 (девет) В
6 Наум Кутлешовски         81,75 9 (девет) В
7 Антониј Колевски         80,55 9 (девет) В
8 Давид Стојановски         79,80 8 (осум) С
9 Димитар Поп Атанасов         79,20 8 (осум) С
10 Спас Пиличков         77,00 8 (осум) С
11 Никола Атанасовски         13,00 5 (пет) F
12 Александар Стоилковски         12,00 5 (пет) F
13 Бојан Петровски         10,00 5 (пет) F
14 Глигор Тасев         08,00 5 (пет) F
15              
16              
17              

 

  • / нема право на испит, заради неизработени вежби !
  • Оценувањето започнува по освоени најмалку 26 бода,

од можните 50!

 

06.02.2019                                                                    П р о ф е с о р

                                                                  Проф. д-р Ратомир Грозданоски