Испит, Грчки 1, 27.01.2012

Проф. д-р Ратомир Грозданоски

И    С    П    И   Т

СТАРОГРЧКИ ЈАЗИК  1

 

Бр. Име и презиме Предавања Вежби Вкупно Испит Вкупно Оцена
1 Даниел Илијевски 24 26 50 39,45 89,45 9 (девет)
2 Младен Јовчески 24 26 50 35,80 85,80 9 (девет)
3 Павле Малинов 24 26 50 35,45 85,45 9 (девет)
4 Дарко Јовчевски 24 26 50 32,68 82,68 9 (девет)
5 Александар Павловски 24 26 50 32,51 82,51 9 (девет)
6 Блаже Цековски 24 26 50 31,85 81,85 9 (девет)
7 Мартин Ѓуревски 24 26 50 31,20 81,20 9 (девет)
8 Даниел Јорданоски 24 26 50 29,45 79,45 8 (осум)
9 Мартин Митев 24 26 50 27,50 77,50 8 (осум)
10 АлександарМаргулевски 24 21 45 32,15 77,15 8 (осум)
11 Душко Аспровски 24 23 47 27,00 74,00 8 (осум)
12 Христијан Костоски 21 23 44 27,32 71,32 8 (осум)
13 Мартин Андоноски 18 22 40 29,30 69,30 7 (седум)
14 Димче Ѓорѓиевски 18 22 40 26,00 66,00 7 (седум)
15 Серафим Додевски 18 22 40 00,00 00,00 5 (пет)
16    
17
18
19

 

Ø  / нема право на испит, заради неизработени вежби !

Ø Оценувањето започнува по освоени најмалку 26 бода,

       од можните 50!

 

 

Датум:                                                                                                               Професор:

27.01.2012                                                                             Проф. д-р Ратомир Грозданоски