Испит, ГРЧКИ 2, 02.02.2018

Проф. д-р Ратомир Грозданоски

СТАРОГРЧКИ ЈАЗИК 2
И  С  П  И  Т

Бр. Име и презиме         Вкупно бодови Оценка
1 Благоја Петрески     94,00 10 (десет) A
2 Тони Јаковчески   66,00 7 (седум) D
3 Дејан Спасов   07,00 5 (пет) E
4 Никола Темелкоски     03,00 5 (пет) E
5    
6      
7      
8      
9        
10    
11    
12  
13
14  
15  
16
17

 

  • / нема право на испит, заради неизработени вежби !
  • Оценувањето започнува по освоени најмалку 26 бода,

од можните 50!
 

02.02.2018                                                                                     П р о ф е с о р

                                                                                        Проф. д-р Ратомир Грозданоски