Испит, ГРЧКИ 2, 13.11.2018

Проф. д-р Ратомир Грозданоски

СТАРОГРЧКИ ЈАЗИК 2
И  С  П  И  Т

Бр. Име и презиме         Вкупно бодови Оценка
1 Никола Николовски 66,00 7 (седум) D
2        
3      
4      
5      
6      
7      
8        
9
10
11
12
13
14      
15    
16
17

 

  • / нема право на испит, заради неизработени вежби !
  • Оценувањето започнува по освоени најмалку 26 бода,

од можните 50!

 
13.11.2018                                                                                     П р о ф е с о р

                                                                                        Проф. д-р Ратомир Грозданоски