Испит, ГРЧКИ 2, 20.06.2019

Проф. д-р Ратомир Грозданоски

СТАРОГРЧКИ ЈАЗИК 2
И  С  П  И  Т

Бр. Име и презиме         Вкупно бодови Оценка
1 Даниел Ѓорѓиев   96,00 10 (десет) A
2               Иван Трајковски   91,00 10 (десет) A
3 Антониј Колевски 81,00 9 (девет) B
4 Никита Јанев 80,50 9 (девет) B
5 Благојче Трошевски 66,00 7 (седум) D
6 Мартин Андреоски 66,00 7 (седум) D
7 Николче Неделковски 66,00 7 (седум) D
8 Наум Кутлешовски   66,00 7 (седум) D
9 Спас Пиличков 66,00 7 (седум) D
10
11
12
13
14      
15    
16
17

 

  • / нема право на испит, заради неизработени вежби !
  • Оценувањето започнува по освоени најмалку 26 бода,

од можните 50!

 

20.06.2019                                                                    П р о ф е с о р

                                                                  Проф. д-р Ратомир Грозданоски