Испит, ГРЧКИ 2, 29.01.2020

Проф. д-р Ратомир Грозданоски

СТАРОГРЧКИ ЈАЗИК 2

И  С  П  И  Т

Бр. Име и презиме Вкупно бодови Оценка
1 Димитар Поп Атанасов 78,00 8 (осум) C
2  
3
4
5    
6    
7    
8    
9    
10    
11    
12  
13
14  
15  
16
17
  • / нема право на испит, заради неизработени вежби !
  • Оценувањето започнува по освоени најмалку 26 бода, од можните 50!

 

29.01.2020                                                                                         П р о ф е с о р

                                                                                      Проф. д-р Ратомир Грозданоски