Испит, ГРЧКИ 2, 30.06. и 31.07.2020

Проф. д-р Ратомир Грозданоски

СТАРОГРЧКИ ЈАЗИК 2

И  С  П  И  Т

Бр. Име и презиме Вкупно бодови Оценка
1 Николче Српчански 100 10 (десет) А
2 Благоја Атанасоски 96,00 10 (десет) А
3 Благоја Илиевски 94,00 10 (десет) А
4 Христијан Ѓошев 90,50 10 (десет) А
5 Андреј Ивановски 88,00 9 (девет) В
6 Ангел Василковски 88,00 9 (девет) В
7 Наум Стојаноски               84,00 9 (девет) В
8 Дамјан Трпкoски               81,00 9 (девет) В
9 Христијан Маркоски 66,00 7 (седум) D
10 Димитар Маркоски 12,00 5 (пет) F
11    
12    
13    
14
15
16
17

 

  • / нема право на испит, заради неизработени вежби !
  • Оценувањето започнува по освоени најмалку 26 бода,

од можните 50!

 

30.06. и 31.07.2020                                                                     П р о ф е с о р

                                                                  Проф. д-р Ратомир Грозданоски