Испит, ГРЧКИ 3, 14.06.2018

Проф. д-р Ратомир Грозданоски

СТАРОГРЧКИ ЈАЗИК 3
И  С  П  И  Т

Бр. Име и презиме         Вкупно бодови Оценка
1 Јане Глигороски 12,00 5 (пет) F
2      
3    
4    
5    
6      
7    
8    
9    
10    
11    
12    
13
14  
15  
16
17

 

  • / нема право на испит, заради неизработени вежби !
  • Оценувањето започнува по освоени најмалку 26 бода,

од можните 50!

 

14.06.2018                                                                                     П р о ф е с о р

                                                                                        Проф. д-р Ратомир Грозданоски