Испит, ГРЧКИ 3, 18.09.2020

Проф. д-р Ратомир Грозданоски

СТАРОГРЧКИ ЈАЗИК 3

И  С  П  И  Т

Бр. Име и презиме Вкупно бодови Оценка
1 Димитар Поп Атанасов 15 5 (пет) F
2    
3
4
5
6
7
8    
9    
10    
11    
12    
13    
14
15  
16
17

 

  • / нема право на испит, заради неизработени вежби !
  • Оценувањето започнува по освоени најмалку 26 бода,

од можните 50!

 

18.09.2020                                                                  П р о ф е с о р

                                                                  Проф. д-р Ратомир Грозданоски