Испит, ГРЧКИ 3, 20.09.2018

Проф. д-р Ратомир Грозданоски

СТАРОГРЧКИ ЈАЗИК 3
И  С  П  И  Т

Бр. Име и презиме         Вкупно бодови Оценка
1 Јане Глигороски         78 8 (осум) C
2              
3              
4              
5              
6              
7              
8              
9              
10              
11              
12              
13              
14              
15              
16              
17              

 

  • / нема право на испит, заради неизработени вежби !
  • Оценувањето започнува по освоени најмалку 26 бода,

од можните 50!

 
20.09.2018                                                                                     П р о ф е с о р

                                                                                        Проф. д-р Ратомир Грозданоски