Испит, ГРЧКИ 3, 29.01.2020

Проф. д-р Ратомир Грозданоски

СТАРОГРЧКИ ЈАЗИК 3

И  С  П  И  Т

Бр. Име и презиме Вкупно бодови Оценка
1 Иван Трајковски 95,00 10 (десет) А
2 Никола Темелкоски 94,00 10 (десет) А
3 Мартин Андреоски 94,00 10 (десет) А
4 Констандин Сековски 87,00 9 (девет) В
5 Антониј Колески 88,50 9 (девет) В
6 Наум Кутлешовски 85,00 9 (девет) В
7 Никита Јанев 74,00 8 (осум) C
8    
9    
10    
11    
12  
13
14  
15  
16
17
  • / нема право на испит, заради неизработени вежби !
  • Оценувањето започнува по освоени најмалку 26 бода, од можните 50!

 

29.01.2020                                                                                 П р о ф е с о р

                                                                                     Проф. д-р Ратомир Грозданоски