Испит, ГРЧКИ 4, 30.06. и 31.07.2020

Проф. д-р Ратомир Грозданоски

СТАРОГРЧКИ ЈАЗИК 4

И  С  П  И  Т

Бр. Име и презиме Вкупно бодови Оценка
1 Иван Трајковски 100 10 (десет) A
2 Антониј Колевски 97,00 10 (десет) A
3 Констандин Сековски 91,00 10 (десет) A
4 Наум Кутлешовски 75,00 8 (осум) C
5 Благојче Трошевски 73,00 8 (осум) C
6    
7    
8    
9    
10    
11    
12    
13
14  
15  
16
17

 

  • / нема право на испит, заради неизработени вежби !
  • Оценувањето започнува по освоени најмалку 26 бода,

од можните 50!

 

30.06. и 31.07.2020                                                                    П р о ф е с о р

                                                                  Проф. д-р Ратомир Грозданоски