Испит, Егзегеза 1, 01.02.2018

Проф. д-р Ратомир Грозданоски

СВЕТО ПИСМО НА НОВИОТ ЗАВЕТ
ЕГЗЕГЕЗА 1
И   С   П   И   Т

Бр. Име и презиме         Вкупно бодови Оценка
1 Стефан Бранковски 95,25 10 (десет) A
2 Симеон Здравески 90,50 10 (десет) A
3 Кирил Доневски   78.00 8 (осум) C
4 Крсте Атанасов 18,00 5 (пет) F
5 Јане Глигороски 10,00 5 (пет) F
6 Илија Сламков   06,00 5 (пет) F
7
8
9      
10    
11    
12
13    
14  
15  
16
17

 

  • / нема право на испит, заради неизработени вежби !
  • Оценувањето започнува по освоени најмалку 26 бода,

од можните 50!
 

01.02.2018                                                                                     П р о ф е с о р

                                                                                        Проф. д-р Ратомир Грозданоски