Испит, Егзегеза 1, 05.02.2019

Проф. д-р Ратомир Грозданоски

СВЕТО ПИСМО НА НОВИОТ ЗАВЕТ
ЕГЗЕГЕЗА 1

И   С   П   И   Т

Бр. Име и презиме         Вкупно бодови Оценка
1 Стефан Лакордов         100 10 (десет) А
2 Мартин Андреоски         99,00 10 (десет) А
3 Александар Мандоски         98,00 10 (десет) А
4 Кирил Чороловски         98,00 10 (десет) А
5 Марјан Нешовски         94,00 10 (десет) А
6 Благоја Петрески         25,00 5 (пет) F
7 Ѓоко Смуткоски         21,00 5 (пет) F
8 Крсте Атанасов         20,00 5 (пет) F
9 Илија Сламков         16,00 5 (пет) F
10 Давор Ивановски         03,00 5 (пет) F
11 Јане Глигороски         03,00 5 (пет) F
12              
13              
14              
15              
16              
17              

 

  • / нема право на испит, заради неизработени вежби !
  • Оценувањето започнува по освоени најмалку 26 бода,

од можните 50!

 

05.02.2019                                                                        П р о ф е с о р

                                                                    Проф. д-р Ратомир Грозданоски