ИСПИТ Егзегеза 1 09.02.2021

Проф. д-р Ратомир Грозданоски

СВЕТО ПИСМО НА НОВИОТ ЗАВЕТ

  • ЕГЗЕГЕЗА 1

       И   С   П   И   Т

 

Бр. Име и презиме Вкупно бодови Оценка
1 Благоја Атанасоски 100 10 (десет) А
2 Николче Српчански 94,00 10 (десет) А
3 Благоја Илиевски 81,00 9 (девет) B
4 Димитар Поп Атанасов 78,00 8 (осум) C
5 Ангел Василковски 71,00 8 (осум) C
6 Дамјан Трпкоски 71,00 8 (осум) C
7 Наум Стојаноски 68,00 7 (седум) D
8 Ненад Николовски 64,00 7 (седум) D
9 Христијaн Ѓошев 61,00 7 (седум) D
10 Благоја Трошевски 15,00 5 (пет) F

 

  • / нема право на испит, заради неизработени вежби !
  • Оценувањето започнува по освоени најмалку 26 бода,

од можните 50!

 

08.02.2021                                                                        П р о ф е с о р

                                                                    Проф. д-р Ратомир Грозданоски