Испит, Егзегеза 1, 13.11.2018

Проф. д-р Ратомир Грозданоски

СВЕТО ПИСМО НА НОВИОТ ЗАВЕТ

ЕГЗЕГЕЗА 1
И   С   П   И   Т

Бр. Име и презиме         Вкупно бодови Оценка
1 Крсте Атанасов 16,00 5 (пет) F
2 Илија Сламков 12,00 5 (пет) F
3    
4      
5    
6    
7  
8
9
10  
11
12    
13    
14  
15  
16
17

 

  • / нема право на испит, заради неизработени вежби !
  • Оценувањето започнува по освоени најмалку 26 бода,

од можните 50!

 
13.11.2018                                                                                     П р о ф е с о р

                                                                                        Проф. д-р Ратомир Грозданоски