Испит, Егзегеза 1, 16.09.2020

Проф. д-р Ратомир Грозданоски

СВЕТО ПИСМО НА НОВИОТ ЗАВЕТ

  • ЕГЗЕГЕЗА 1

И   С   П   И   Т

Бр. Име и презиме Вкупно бодови Оценка
1 Тони Јаковчески 87,00 9 (девет) B
2 Благоја Петрески 85,00 9 (девет) B
3 Антониј Колевски 79,00 8 (осум) C
4 Димитар Поп Атанасов 20,00 5 (пет) F
5    
6    
7
8
9
10
11
12    
13
14
15
16
17

 

  • / нема право на испит, заради неизработени вежби !
  • Оценувањето започнува по освоени најмалку 26 бода,

од можните 50!

 

16.09.2020                                                                        П р о ф е с о р

                                                                    Проф. д-р Ратомир Грозданоски