Испит, Егзегеза 1, 19.06.2019

Проф. д-р Ратомир Грозданоски

СВЕТО ПИСМО НА НОВИОТ ЗАВЕТ
ЕГЗЕГЕЗА 1
И   С   П   И   Т

Бр. Име и презиме         Вкупно бодови Оценка
1 Ѓоко Смуткоски         83,00 8 (осум) C
2 Крсте Атанасов         56,00 6 (шест) E
3 Илија Сламков         15,00 5 (пет) F
4 Јане Глигороски         13,00 5 (пет) F
5 Илија Цикарски         12,00 5 (пет) F
6              
7              
8              
9              
10              
11              
12              
13              
14              
15              
16              
17              

 

  • / нема право на испит, заради неизработени вежби !
  • Оценувањето започнува по освоени најмалку 26 бода,

од можните 50!

 

19.06.2019                                                                        П р о ф е с о р

                                                                    Проф. д-р Ратомир Грозданоски