Испит, Егзегеза 1, 19.09.2018

Проф. д-р Ратомир Грозданоски

СВЕТО ПИСМО НА НОВИОТ ЗАВЕТ

ЕГЗЕГЕЗА 1
И   С   П   И   Т

Бр. Име и презиме         Вкупно бодови Оценка
1 Јане Глигороски         15,00 5 (пет) F
2 Илија Сламков         10,00 5 (пет) F
3              
4              
5              
6              
7              
8              
9              
10              
11              
12              
13              
14              
15              
16              
17              

 

  • / нема право на испит, заради неизработени вежби !
  • Оценувањето започнува по освоени најмалку 26 бода,

од можните 50!

 
19.09.2018                                                                                     П р о ф е с о р

                                                                                        Проф. д-р Ратомир Грозданоски