Испит, Егзегеза 2, 02.02.2017

Проф. д-р Ратомир Грозданоски

СВЕТО ПИСМО НА НОВИОТ ЗАВЕТ
-ЕГЗЕГЕЗА 3

И С П И Т

 

Бр. Име и презиме         Вкупно бодови Оценка
1 Сретен Анѓелкоски         90,50 10 (десет) A
2 Антонио Јосифоски         76,00 8 (осум) C
3              
4              
5              
6              
7              
8              
9              
10              
11              
12              
13              
14              
15              
16              
17            

 

  • / нема право на испит, заради неизработени вежби !
  • Оценувањето започнува по освоени најмалку 26 бода,

од можните 50!

 

02.02. 2017                                                                     П р о ф е с о р

                                                                     Проф. д-р Ратомир Грозданоски