Испит, Егзегеза 2, 06.02.2019

Проф. д-р Ратомир Грозданоски

СВЕТО ПИСМО НА НОВИОТ ЗАВЕТ
ЕГЗЕГЕЗА 2

И   С   П   И   Т

Бр. Име и презиме         Вкупно бодови Оценка
1 Симеон Здравески         96,00 10 (десет) А
2              
3              
4              
5              
6              
7              
8              
9              
10              
11              
12              
13              
14              
15              
16              
17              

 

  • / нема право на испит, заради неизработени вежби !
  • Оценувањето започнува по освоени најмалку 26 бода,

од можните 50!

 

06.02.2019                                                                       П р о ф е с о р

                                                                    Проф. д-р Ратомир Грозданоски