Испит, Егзегеза 2, 06.09.2011

Проф. д-р Ратомир Грозданоски

И    С    П    И   Т

СВЕТО ПИСМО НА НОВИОТ ЗАВЕТ

 ЕГЗЕГЕЗА  2

 

Бр. Име и презиме Предавања Вежби Вкупно Испит Вкупно Оцена
1 Станковски Климент 24 26 50 40,00 90,00 9 (девет)
2 Миовски Бранко 24 26 50 38,00 89,00 9 (девет)
3
4              
5              
6              
7              
8              
9              
10              
11              
12              
13              
14              
15              
16              
17              
18              
19              

 

 

/ нема право на испит, заради неизработени вежби !

Оценувањето започнува по освоени најмалку 26 бода,

   од можните 50!

 

 

Датум:                                                                                                                    Професор:

6.09.2011                                                                                      Д-р Ратомир Грозданоски