ИСПИТ Егзегеза 2 09.02.2021

Проф. д-р Ратомир Грозданоски

СВЕТО ПИСМО НА НОВИОТ ЗАВЕТ

  • ЕГЗЕГЕЗА 2

И   С   П   И   Т

Бр. Име и презиме Вкупно бодови Оценка
1 Константин Сековски 100 10 (десет) A
2 Јане Глогороски 61,00 7 (седум) D
3 Никита Јанев 10,00 5 (пет) F

  • / нема право на испит, заради неизработени вежби !
  • Оценувањето започнува по освоени најмалку 26 бода,

од можните 50!

 

09.02.2021                                                                       П р о ф е с о р

                                                                    Проф. д-р Ратомир Грозданоски