Испит, Егзегеза 2, 10.06.2015 и 19.06.2015

Проф. д-р. Ратомир Грозданоски

СВЕТО ПИСМО НА НОВИОТ ЗАВЕТ

–   ЕГЗЕГЕЗА  2

И   С   П   И   Т

Бр. Име и презиме         Вкупно бодови Оценка
1 Владимир Санџакоски         91,00 10 (десет) A
2 Дејан Блажески         90,50 10 (десет) A
3 Стефан Цветановски         86,00 9 (девет) В
4 Васко Костов         83,00 9 (девет) В
5 Анѓел Јовановски         83,00 9 (девет) В
6 Гораст Димитриевски         79,00 8 (осум) C
7 Деан Деспотоски         67,00 7 (седум) D
8 Дарко Колевски         21,00 5 (пет) F
9 Симеон Стојанов         16,00 5 (пет) F
10 Миле Тошев         14,00 5 (пет) F
11              
12              
13              
14              
15              
16              
17              

 

Ø  / нема право на испит, заради неизработени вежби !

Ø Оценувањето започнува по освоени најмалку 26 бода,

од можните 50!

 

10.06. 2015 и 19.06.2015                                                  П р о ф е с о р

                                                                    Проф. д-р Ратомир Грозданоски