Испит, Егзегеза 2, 14.06.2018

Проф. д-р Ратомир Грозданоски

СВЕТО ПИСМО НА НОВИОТ ЗАВЕТ

  ЕГЗЕГЕЗА 2
  И   С   П   И   Т

  Бр. Име и презиме         Вкупно бодови Оценка
  1 Ѓорѓи Наумоски         88,00 9 (девет) В
  2 Мартин Мрмачовски         87,00 9 (девет) В
  3 Кирил Доневски         83,00 9 (девет) В
  4 Дејвид Јорданов         81,00 9 (девет) В
  5 Петар Кабранов         78,00 8 (осум) F
  6 Емилија Богданоска         66,00 7 (седум) F
  7 Крсте Атанасов         66,00 7 (седум) F
  8 Васил Михајловски         62,00 7 (седум) F
  9 Андреј Иваноски         22,00 5 (пет) F
  10 Александар Николовски         11,00 5 (пет) F
  11 Илија Сламков         06,00 5 (пет) F
  12              
  13              
  14              
  15              
  16              
  17              

   
   

  • / нема право на испит, заради неизработени вежби !
  • Оценувањето започнува по освоени најмалку 26 бода,

  од можните 50!

   

  14.06.2018                                                                                     П р о ф е с о р

                                                                                          Проф. д-р Ратомир Грозданоски