Егзегеза 2 14.09..2021

Проф. д-р Ратомир Грозданоски

СВЕТО ПИСМО НА НОВИОТ ЗАВЕТ

  • ЕГЗЕГЕЗА 2

      И   С   П   И   Т

 

Бр. Име и презиме         Вкупно бодови Оценка
1 Иван Трајковски         100 10 (десет) A
2 Никита Јанев         61,00 7 (седум) D
  • / нема право на испит, заради неизработени вежби !
  • Оценувањето започнува по освоени најмалку 26 бода,

од можните 50!

 

3и14.09.2021                                                                       П р о ф е с о р

                                                                    Проф. д-р Ратомир Грозданоски