Испит, Егзегеза 2, 18.09.2020

Проф. д-р Ратомир Грозданоски

СВЕТО ПИСМО НА НОВИОТ ЗАВЕТ

  • ЕГЗЕГЕЗА 2

И   С   П   И   Т

Бр. Име и презиме Вкупно бодови Оценка
1 Ѓоко Смуткоски 87,00 9 (девет) B
2 Антониј Колевски 66,00 7 (седум) D
3 Стефан Лакордов 21,00 5 (пет) F
4 Никита Јанев 17,00 5 (пет) F
5 Јане Глигороски 06,00 5 (пет) F
6 Тони Јаковчески 03,00 5 (пет) F
7  
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

 

  • / нема право на испит, заради неизработени вежби !
  • Оценувањето започнува по освоени најмалку 26 бода,

од можните 50!

 

18.09.2020                                                                     П р о ф е с о р

                                                                    Проф. д-р Ратомир Грозданоски