Испит, Егзегеза 2, 20.06.2019

Проф. д-р Ратомир Грозданоски

СВЕТО ПИСМО НА НОВИОТ ЗАВЕТ
ЕГЗЕГЕЗА 2
И   С   П   И   Т

Бр. Име и презиме         Вкупно бодови Оценка
1 Марјан Нешевски   86,00 9 (девет) В
2 Кирил Чороловски   85,00 9 (девет) В
3 Орце Андреески   18,00 5 (пет) F
4 Илија Сламков   09,00 5 (пет) F
5 Благоја Петрески   06,00 5 (пет) F
6        
7        
8        
9  
10  
11  
12  
13    
14  
15  
16
17

 

  • / нема право на испит, заради неизработени вежби !
  • Оценувањето започнува по освоени најмалку 26 бода,

од можните 50!

 

20.06.2019                                                                       П р о ф е с о р

                                                                    Проф. д-р Ратомир Грозданоски