Испит, Егзегеза 2, 20.09.2018

Проф. д-р Ратомир Грозданоски

СВЕТО ПИСМО НА НОВИОТ ЗАВЕТ

ЕГЗЕГЕЗА 2
И   С   П   И   Т

Бр. Име и презиме         Вкупно бодови Оценка
1 Александар Николовски 94,00 10 (десет) A
2 Андреј Иваноски 66,00 7 (седум) D
3 Илија Сламков   04,00 5 (пет) F
4    
5    
6    
7      
8  
9    
10  
11    
12
13    
14  
15  
16
17

 

  • / нема право на испит, заради неизработени вежби !
  • Оценувањето започнува по освоени најмалку 26 бода,

од можните 50!

 
20.09.2018                                                                                     П р о ф е с о р

                                                                                        Проф. д-р Ратомир Грозданоски